e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dofinansowanie do wypoczynku niepełnosprawnych 2007-07-10


Osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny.

Resort Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że osoba niepełnosprawna, która chce dostać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym musi złożyć:

 • odpowiedni wniosek o taką dotację,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia wniosku.
Wniosek o dofinansowanie musi zawierać oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w rodzinie, której członkiem jest niepełnosprawny, oraz liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.
Wniosek składa się we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. Powiatowe centrum pomocy rodzinie powiadamia wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia CPR w ciągu siedmiu dni od dnia rozpatrzenia wniosku. Informuje o wysokości przyznanego dofinansowania lub uzasadnia odmowę jego przyznania.

Wysokość dopłaty zależy od:

 • stopnia niepełnosprawności,
 • wieku,
 • sytuacji materialnej wnioskodawcy.
Dopłata wynosi zwykle od 18 do 35 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym wyjazd (dane takie są ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny). Obecnie jej średnia wysokość to około 650-700 zł.

Powiatowe centra pomocy rodzinie mają obowiązek udzielać osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpis do odpowiednich rejestrów prowadzonych przez wojewodę. Wniosek o wpis do rejestru organizatorów mogą składać osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jeżeli przynajmniej od dwóch lat prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

Organizator turnusów ma obowiązek:

 • zabezpieczyć turnusu od strony organizacyjnej, technicznej i kadrowej w sposób gwarantujący osobom niepełnosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa w turnusie,
 • opracować i realizować program turnusu,
 • udostępniać powiatowemu centrum pomocy rodzinie informacji o m.in. nazwie ośrodka i miejscowości, w której będą odbywały się turnusy, ich programu oraz kosztu uczestnictwa w turnusie,
 • przesłać do powiatowego centrum pomocy rodzinie informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od dnia jego zakończenia,
 • przechowywać dokumenty dotyczące przebiegu turnusu przez okres trzech lat.
Źródło: Gazeta Prawna