e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2007-07-10


21 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. z 21 czerwca 2007r. Nr 109, poz. 755.

30 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu. Dz.U. z 19 czerwca 2007r. Nr 107, poz. 736. 1 lipca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Prawo energetyczne. Dz.U. z 29 czerwca 2007r. Nr 115, poz. 792.

1 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu. Dz.U. z 19 grudnia 2006r. Nr 236, poz. 1708.

1 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich. Dz.U. z 1 czerwca 2007r. Nr 97, poz. 646.

2 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Dz.U. z 2 lipca 2007r. Nr 117, poz. 812.

6 lipca weszła w życie ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym. Dz.U. z 21 czerwca 2007r. Nr 109, poz. 747.

6 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń. Dz.U. z 21 czerwca 2007r. Nr 114, poz. 782.

6 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Dz.U. z 21 czerwca 2007r. Nr 114, poz. 783.