e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2007-08-07


17 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. z 17 lipca 2007r. Nr 127, poz. 882.

24 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za przedłużenie pozwolenia obejmującego uzupełnienie i doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodności z wymaganiami Prawa farmaceutycznego. Dz.U. z 24 lipca 2007r. Nr 133, poz. 932.

26 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek. Dz.U. z 11 lipca 2007r. Nr 124, poz. 869.

26 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych. Dz.U. z 11 lipca 2007r. Nr 124, poz. 867.

26 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju. Dz.U. z 11 lipca 2007r. Nr 124, poz. 868.

30 lipca weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. z 29 czerwca 2007r. Nr 115, poz. 791.