e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2005-09-01


1 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Dz.U. z 17 sierpnia 2005r. Nr 154, poz. 1289.

1 września wejdzie w życie dyrektywa Komisji 2005/50/WE z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie przeklasyfikowania protez stawów biodrowych, kolanowych i barkowych w ramach dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych (1). Dz.Urz. UE L 210 z 12 sierpnia 2005r., strony 41-43.

7 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich. Dz.U. z 23 sierpnia 2005r. Nr 158, poz. 1333.

8 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów. Dz.U. z 24 sierpnia 2005r. Nr 160, poz. 1358.

1 stycznia 2006r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw. Dz.U. z 11 sierpnia 2005r. Nr 152, poz. 1271.

1 stycznia 2006r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2006 r. Dz.U. z 12 sierpnia 2005r. Nr 153, poz. 1284.