e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2007-10-09


20 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. z 5 września 2007r. Nr 160, poz. 1137.

20 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych. Dz.U. z 20 września 2007r. Nr 171, poz. 1210.

20 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. z 5 września 2007r. Nr 160, poz. 1133.

20 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju. Dz.U. z 5 września 2007r. Nr 160, poz. 1134.

20 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. z 5 września 2007r. Nr 160, poz. 1135.

20 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. z 5 września 2007r. Nr 160, poz. 1136.

20 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi. Dz.U. z 5 września 2007r. Nr 160, poz. 1138.

20 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. z 5 września 2007r. Nr 160, poz. 1139.

23 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Dz.U. z 8 września 2007r. Nr 162, poz. 1153.

3 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego. Dz.U. z 18 września 2007r. Nr 168, poz. 1185.