e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Elektroniczne karty dla bezrobotnych 2007-10-09


Osoba, która poszukuje pracy otrzyma elektroniczną kartę. Na tej karcie zostaną zapisane informacje dotyczące szkoleń i innych form pomocy, z których ta osoba skorzystała w urzędzie pracy.

Obowiązują już nowe, ujednolicone zasady aktywizowania bezrobotnych oraz dokumentowania tych usług w powiatowych urzędach pracy.

Większość procedur w urzędach pracy będzie skomputeryzowana. Papierowe dokumenty pozostaną jedynie tam, gdzie przepisy wymagają podpisu bezrobotnego. Pozostałe informacje będą zapisane w formie elektronicznej. To pozwoli wszystkim pracownikom urzędu pracy śledzić historię pomocy udzielonej bezrobotnemu.

Celem nowych rozwiązań jest usprawnienie pracy urzędu, a także skorzystają na nich bezrobotni i przedsiębiorcy, którzy wśród nich poszukują pracowników. Nowe przepisy wprowadzają jednolite standardy we wszystkich urzędach, które są podległe samorządom powiatowym. Taki sam będzie więc wzór informacji wymaganej od pracodawcy, który składa ofertę pracy (będzie ją można wysłać do urzędu e-mailem).

Nowe przepisy wymagają też, aby w zależności od liczby bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych urzędach została zatrudniona odpowiednia liczba urzędników zapewniających im pomoc. W całej Polsce ma przybyć ponad 3 tys. etatów w urzędach pracy. Dyrektorzy urzędów pracy mają czas do 30 czerwca 2008 roku na dostosowanie wielkości zatrudnienia urzędników do wymagań lokalnego poziomu bezrobocia.

Ujednolicone zasady i procedury znajdują się w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (DzU nr 47, poz. 315). Uchyla ono dotychczasowe rozporządzenie z 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy (DzU nr 12, poz. 146).

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce w najbliższym czasie przeszkolić przeszło 1,5 tys. pracowników urzędów powiatowych.

Źródło: Rzeczpospolita