e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Czy zakłady pracy chronionej muszą płacić za dozór? 2007-10-09


Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej muszą płacić za dozór techniczny.

Z najnowszego stanowiska pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych wynika, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej mają obowiązek uiszczania opłat na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego oraz Transportowego Dozoru Technicznego.
Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej są zwolnione z opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym. Na tej podstawie zakłady te były również zwalniane z opłat za dozór techniczny. Jednak w wyroku z 30 czerwca 2005 r. (IV CK 771/04) Sąd Najwyższy orzekł, że należności, od których zwolniony jest zakład pracy chronionej, mają charakter publicznoprawny. Jednakże opłaty za dozór techniczny mają charakter cywilnoprawny.
Po tym wyroku pracodawcy, którzy prowadzili zakłady pracy chronionej nie byli pewni, czy nadal przysługuje im zwolnienie od wnoszenia tego typu należności. Na podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego, pełnomocnik wyjaśnił, że opłaty te pobierane są tylko za wykonanie dozoru technicznego. Opłaty te nie należą do katalogu opłat publicznoprawnych, więc i zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej muszą je uiszczać.

Źródło: Gazeta Prawna