e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pomoc dla bezrobotnych rodziców 2007-11-06


Weszła już w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która daje większe możliwości finansowania kosztów opieki nad dzieckiem bezrobotnego.

Dotychczas starosta refundował tylko koszty opieki jednego dziecka. Teraz będzie refundował udokumentowane koszty opieki nad dziećmi do siedmiu lat do wysokości połowy zasiłku dla bezrobotnych.

Nowe przepisy umożliwią również wypłatę stypendiów (z Funduszu Pracy) w wysokości połowy zasiłku dla bezrobotnych osobom bez kwalifikacji zawodowych. Stypendia będą wypłacane przez rok od dnia rozpoczęcia dalszej nauki.

Nowelizacja powiększa też grupę osób, które będą mogły korzystać ze specjalnej pomocy urzędów pracy. Do tej grupy należą teraz również kobiety, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka, bezrobotni bez doświadczenia zawodowego, wykształcenia zawodowego lub średniego. Różne formy pomocy zostały skierowane do bezrobotnych samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia oraz tych, którzy po odbyciu kar pozbawienia wolności nie podjęli pracy. Mogą oni liczyć m.in. na to, że urząd pracy w okresie do sześciu miesięcy od dnia rejestracji powinien przedstawić im propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Równocześnie bezrobotny dostanie zwrot kosztów dojazdu (tam i z powrotem) na badania lekarskie, jeśli zostanie na nie skierowany przez urząd pracy, a odbywają się one poza miejscem zamieszkania bezrobotnego. Nowelizacja podwyższa również dodatek aktywizacyjny z 30 do 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych, którzy sami aktywnie szukali pracy, nie czekając na ofertę zatrudnienia z urzędu pracy.

Źródło: Gazeta Prawna