e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowa lista leków refundowanych 2007-12-04


Od 1 grudnia 2007r. obowiązuje nowa lista leków refundowanych.

1 grudnia 2007 r. weszły w życie, podpisane jeszcze przez byłego Ministra Zdrowia Zbigniewa Religę, następujące rozporządzenia dotyczące:

  • wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  • limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.
  • wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością,
  • wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.
Ponieważ w treści niektórych załączników do rozporządzeń wystąpiły błędy, Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że podjęto pilne prace zmierzające do nowelizacji tych wymienionych rozporządzeń w celu wprowadzenia poprawek.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia