e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2007-12-04


15 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. Dz.U. z 15 listopada 2007r. Nr 212, poz. 1568.

16 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki. Dz.U. z 16 listopada 2007r. Nr 215, poz. 1588.

16 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi. Dz.U. z 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1582.

22 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów. Dz.U. z 14 listopada 2007r. Nr 210, poz. 1539.

23 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Dz.U. z 15 listopada 2007r. Nr 212, poz. 1564.

27 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie. Dz.U. z 12 listopada 2007r. Nr 208, poz. 1507.

29 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Dz.U. z 14 listopada 2007r. Nr 210, poz. 1540.

1 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. Dz.U. z 28 listopada 2007r. Nr 222, poz. 1651.

1 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. Dz.U. z 28 listopada 2007r. Nr 222, poz. 1652.

1 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. Dz.U. z 28 listopada 2007r. Nr 222, poz. 1653.

1 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Dz.U. z 28 listopada 2007r. Nr 222, poz. 1654.