e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2007-12-04


5 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Dz.U. z 20 listopada 2007r. Nr 216, poz. 1609.

5 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej. Dz.U. z 20 listopada 2007r. Nr 216, poz. 1610.

5 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów. Dz.U. z 27 listopada 2007r. Nr 220, poz. 1633.

6 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Dz.U. z 21 listopada 2007r. Nr 217, poz. 1614.

8 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego. Dz.U. z 23 listopada 2007r. Nr 219, poz. 1631.

12 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów. Dz.U. z 27 listopada 2007r. Nr 220, poz. 1634.