e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zadania gmin uzdrowiskowych 2005-10-11


2 października weszła w życie ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. nr 167, poz. 1399). Zgodnie z tą ustawą gminy, które wykonują zadania własne, ale także zadania związane z funkcjami leczniczymi uzdrowiska, mogą otrzymać status gmin uzdrowiskowych. Wówczas mają prawo do dotacji z budżetu.

Przepisy tej ustawy normują kwestie organizacyjne lecznictwa uzdrowiskowego. Nadzór nad gminami tego typu sprawuje wojewoda. On będzie sprawował nadzór przy pomocy naczelnego lekarza opłacanego z jego środków.

Zadania gmin uzdrowiskowych to:

  • dbanie o zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska ( muszą chronić złoża naturalnych surowców leczniczych, egzekwować zakazy z tym związane, również przestrzegać dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza, emisji pól elektromagnetycznych, natężenia hałasu itp.
  • prowadzenie odpowiedniej gospodarki odpadami i związanej z odprowadzaniem ścieków. W gminach uzdrowiskowych będą działały stałe komisje uzdrowiskowe o charakterze opiniodawczo-doradczym. Ich zadaniem będzie opiniować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Na finanse tych gmin będą się składały nadal opłaty uzdrowiskowe. Nowością jest, ze mogą one liczyć także na dotację z budżetu państwa. Ma być ona równa wpływom z opłat uzdrowiskowych w roku poprzednim. Sposób i termin przekazywania tych dotacji określi minister finansów w rozporządzeniu.
Inną kwestią są zasady odpłatności za pobyt w sanatorium. Te zasady reguluje ustaw zdrowotna. Gmina ubiegająca się o status uzdrowiska, musi uzyskać potwierdzenie na podstawie udokumentowanych badań leczniczych właściwości naturalnych surowców występujących na jej terenie i właściwości leczniczych klimatu. Ustawa pokazuje sposób uzyskiwania tych potwierdzeń.

Źródło: Rzeczpospolita