e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2005-10-11


1 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dz.U. z 30 września 2005r. Nr 189, poz. 1598.

1 października weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dz.U. z 23 września 2005r. Nr 184, poz.1542.

2 października weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Dz.U. z 1 września 2005r. Nr 167, poz.1399.

4 października weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz.U. z 19 września 2005r. Nr 179, poz.1485.

4 października weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy. Dz.U. z 19 września 2005r. Nr 179, poz.1487.

6 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu. Dz.U. z 21 września 2005r. Nr 181, poz.1522.