e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2005-10-11


13 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz sposobu ich przekazywania. Dz.U. z 28 września 2005r. Nr 186, poz. 1563.

13 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania. Dz.U. z 28 września 2005r. Nr 186, poz. 1564.

15 października wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. Dz.U. z 30 września 2005r. Nr 189, poz. 1590.

15 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. Dz.U. z 4 października 2005r. Nr 192, poz. 1608.

15 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. Dz.U. z 4 października 2005r. Nr 192, poz. 1609.

15 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. Dz.U. z 4 października 2005r. Nr 192, poz. 1610.

15 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne. Dz.U. z 4 października 2005r. Nr 192, poz. 1611.

21 października wejdzie w życie dyrektywa Komisji 2005/61/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących śledzenia losów krwi oraz powiadamiania o poważnych, niepożądanych reakcjach i zdarzeniach (1). Dz.Urz. UE L 256 z 1 października 2005r. strony 32-40.

21 października wejdzie w życie dyrektywa Komisji 2005/62/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby krwi (1). Dz.Urz. UE L 256 z 1 października 2005r. strony 41-48.

3 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami. Dz.U. z 3 października 2005r. Nr 191, poz. 1607.