e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2008-02-19


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 29 stycznia 2008r. Nr 14, poz. 92.

1 lutego weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych. Dz.U. z 30 stycznia 2008r. Nr 15, poz. 98.

1 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych. Dz.U. z 1 lutego 2008r. Nr 18, poz. 116.

1 lutego weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym. Dz.U. z 9 lipca 2007r. Nr 123, poz. 849.

13 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych. Dz.U. z 13 lutego 2008r. Nr 23, poz. 145.