e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dodatkowe świadczenia dla niepełnosprawnych 2008-03-18


Projekt rządowego programu Solidarność pokoleń - Działania na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób 50+ przewiduje, że niepełnosprawni, którzy ukończyli 50 lat i podejmą pracę, na początku jej wykonywania będą mieli gwarancję, że nie utracą renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych tłumaczy, że zazwyczaj niepełnosprawni nie chcą podejmować pracy, ponieważ boją się, że utracą prawo do renty.

Według projektu osoby, które mają orzeczenie niezdolności do pracy, ale mimo to nadal chcą pracować, będą korzystać z całego systemu świadczeń otrzymywanych w miejscu zatrudnienia (na przykład dotacji oraz premii za powrót do pracy). Natomiast osoby, które dopiero złożą wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, otrzymają równolegle propozycje podjęcia zatrudnienia. Program przewiduje stworzenie bezpośredniego pośrednictwa pracy dla osób starających się o renty.
Rząd chce także motywować do pracy tych niepełnosprawnych, którzy są bierni zawodowo. Inne proponowane zmiany to m.in. uproszczenie zasad przyznawania pomocy publicznej pracodawcom, którzy zatrudniają niepełnosprawnych oraz stworzenie systemu doradztwa zawodowego i usług pracy dla tych osób.
Wszystkie te działania mają spowodować wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych. Obecnie pracuje tylko 17 proc. takich osób będących w wieku produkcyjnym i tylko 15 proc. w wieku od 50 do 64 lat. Rząd proponuje także, aby w 2015 roku zatrudnienie niepełnosprawnych w instytucjach publicznych osiągnęło 6 proc., a więc poziom określony w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Obecnie w większości jednostek poziom ten wynosi 1,5 proc. całej załogi.

Pracodawcy uważają, że rząd powinien motywować niepełnosprawnych do podjęcia pracy. Firmy coraz częściej interesują się zatrudnianiem takich osób. Brakuje natomiast ofert podjęcia pracy przez rencistów.

15 proc. niepełnosprawnych w wieku 50 - 64 lata jest zatrudnionych.

Źródło: Gazeta Prawna