e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2008-03-18


5 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dz.U. z 19 lutego 2008r. Nr 27, poz. 159.

11 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę zbiorczych informacji półrocznych dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej. Dz.U. z 25 lutego 2008r. Nr 30, poz. 180.

11 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dz.U. z 25 lutego 2008r. Nr 30, poz. 187.