e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Bezpłatne leczenie dla chorych na AIDS? 2008-04-15


Rządowy projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych zakłada, że leczenie dla osób zakażonych wirusem HIV oraz chorych na AIDS będzie bezpłatne.

Sejmowa komisja zdrowia zajmie się projektem w drugiej połowie kwietnia.

Projekt ustawy zapewnia bezpłatny dostęp do świadczeń zdrowotnych, a także zaopatrzenia w leki osobom zakażonym HIV oraz chorym na AIDS, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego. Przywrócone więc zostają uprawnienia, które osoby te utraciły w styczniu 2002 r. kiedy weszła w życie aktualnie obowiązująca ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach.
W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że realizacja przepisów nowej ustawy pozwoli na koordynację działań służb odpowiedzialnych za wykrywanie ognisk zachorowań i ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii. Według projektu szpitale mają obowiązek prowadzenia monitorowania zakażeń oraz stosowanie procedur zapobiegających ich występowaniu.
Ustawa zakłada także realizację kompleksowego programu nadzoru epidemiologicznego, który obejmuje szerokie badania epidemiologiczne, monitorowanie zachorowalności i umieralności z powodu zakażeń, realizację profilaktyki oraz nowoczesnej diagnostyki i terapii zakażeń oraz chorób zakaźnych.
Projekt reguluje kwestie możliwości zastosowania środka przymusu bezpośredniego w odniesieniu do chorych lub podejrzanych o zachorowanie na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną.
Zgodnie z projektem wojewoda będzie miał obowiązek przygotowania i aktualizowania planów działania w razie wystąpienia epidemii z uwzględnieniem wytypowania szpitali i innych obiektów użyteczności publicznej przewidzianych do leczenia, izolacji lub odbywania kwarantanny.
Ustawa przyznaje pracownikom zakładów opieki zdrowotnej oraz innym osobom podejmującym działania na podstawie przepisów o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych uprawnienie do ochrony prawnej należnej funkcjonariuszowi publicznemu.

Źródło: Rzeczpospolita