e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2008-04-15


1 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego. Dz.U. z 1 kwietnia 2008r. Nr 56, poz. 341.

3 kwietnia wejszła w życie ustawa o zmianie ustawy o izbach aptekarskich. Dz.U. z 19 marca 2008r. Nr 47, poz. 273.

5 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Dz.U. z 21 marca 2008r. Nr 48, poz. 288.

5 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie korygowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków w oparciu o stopę inflacji. Dz.Urz. UE L 093 z 4 kwietnia 2008r. strony 8-10.

12 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 28 marca 2008r. Nr 53, poz. 323.

15 kwietnia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" . Dz.U. z 31 marca 2008r. Nr 54, poz. 325.