e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Niepubliczne poradnie pomogą niepełnosprawnym 2008-05-20


Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne poprowadzą rehabilitację dzieci niepełnosprawnych jeszcze przed rozpoczęciem przez nie nauki w szkole.

Z projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci wynika, że dyrektor prywatnej poradni będzie mógł powołać zespół wczesnego wspomagania. W skład takie zespołu wejdzie m.in. psycholog, logopeda oraz pedagog posiadający kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
Do tej pory zespoły takie powadziły jedynie publiczne placówki oświatowe (w tym szkoły i przedszkola). Ustawa z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 80, poz. 542) przyznała takie prawo również prywatnym poradniom psychologiczno-pedagogicznym. Aby mogły prowadzić taką działalność, resort oświaty musiał dodatkowo przygotować zmianę przepisów wykonawczych.

Po wejściu w życie rozporządzenia zespoły wczesnego wspomagania w prywatnych poradniach będą mogły m.in. przygotowywać we współpracy z rodzicami indywidualne plany rozwoju dziecka oraz nawiązywać współpracę z zakładami opieki zdrowotnej lub ośrodkami pomocy społecznej aby zapewnić podopiecznym rehabilitację lub terapię. W takiej placówce rodzice uzyskają instrukcje i porady dotyczące pracy z dzieckiem oraz pomoc w przystosowaniu warunków domowych do potrzeb dziecka.
Zajęcia w zespołach prowadzonych przez prywatne placówki będą trwały od 4 do 8 godz. w miesiącu (tyle samo, ile w placówkach publicznych). Zajęcia z dziećmi poniżej trzech lat będą mogły być prowadzone w domu.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Gazeta Prawna