e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Aktywizacja bezrobotnych powyżej 45 roku życia 2008-05-20


Do 30 czerwca 2008r. marszałkowie województw mogą składać w resorcie pracy wnioski o sfinansowanie programów aktywizacji osób, które ukończyły 45 lat.

Minister pracy i polityki społecznej chce przeznaczyć ze swojej rezerwy 90 mln zł dla powiatów na aktywizację zawodową starszych osób. Pieniądze z rezerwy zostaną przeznaczone dla bezrobotnych, którzy chcą się dokształcić czy przekwalifikować.
Żeby skorzystać z pomocy, powiatowe urzędy pracy muszą dostarczyć programy aktywizacji do departamentu rynku pracy w MPiPS do 30 czerwca 2008 roku. Projekty nie mogą trwać dłużej niż do końca 2008 roku. Procedura ubiegania się o pieniądze obejmuje kilka etapów:

  • powiatowe urzędy pracy przygotowują projekty, które trafią do wojewódzkiego urzędu pracy,
  • wojewódzki urząd pracy je zweryfikuje, oceniając, na ile ich wdrożenie przyczyni się do spadku bezrobocia na lokalnym rynku pracy,
  • na podstawie dokonanej oceny wojewódzki urząd pracy wyróżni do realizacji te projekty, które uzyskały najwyższą punktację,
  • następnie sporządzi ich ranking i przedstawi do marszałka województwa wnioski wraz z przyznaną oceną i uzasadnieniem,
  • o pieniądze do resortu pracy wystąpi marszałek województwa.
Źródło: Gazeta Prawna