e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 2008-07-08


Osoby, które chcą ubiegać się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego powinny już pomyśleć o złożeniu wniosku.

Z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wynika, że osoba, która ubiega się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego będzie musiała do wniosku o to świadczenie dołączyć m.in. zaświadczenie z urzędu skarbowego i zaświadczenie organu egzekucyjnego o bezskuteczności egzekucji. Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 sierpnia.
Osoba starająca się o świadczenie ma od 14 do 30 dni na uzupełnienie dokumentów, jeśli złoży niekompletny wniosek. Jeżeli wniosek zostanie złożony do 31 sierpnia, pomoc z FA zostanie wypłacona za październik do końca tego miesiąca. Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek w okresie wrzesień-październik, świadczenie za październik zostanie wypłacone do 30 listopada.
Od 1 października zacznie obowiązywać ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. nr 192, poz. 1378). Prawo do pomocy będą miały osoby ci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 725 zł. Świadczenie ma wynosić tyle, ile zasądzone alimenty, ale nie więcej niż 500 zł miesięcznie.

Źródło: Gazeta Prawna