e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne w Warszawie w urzędach dzielnic 2008-07-08


Od początku lipca w Warszawie przyznawać, przyjmować wnioski oraz wypłacać świadczenia rodzinne i alimentacyjne będą urzędy dzielnic (wydziały ds. społecznych i zdrowia). Przejmą te zadania od ośrodków pomocy społecznej.

Przeniesienie przyznawania i wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych do urzędów dzielnic spowodowane jest zmianami przepisów związanych z przywróceniem funduszu alimentacyjnego.
Według nowych przepisów ośrodki pomocy społecznej zostały wyłączone z realizacji świadczeń alimentacyjnych. Nie mogą więc ustalać prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ani ich wypłacać. W Warszawie zajmować się tym będą burmistrzowie dzielnic.
Ustawa nakłada na samorządy taki obowiązek od października, jednak m.in. w stolicy już od lipca wypłatą świadczeń zajmą się urzędy.
Dzięki przeniesieniu świadczeń do urzędów dzielnic ubiegające się o nie osoby będą mogły w jednym miejscu złożyć wszystkie dokumenty i uzyskać pełną informację o przysługujących prawach. Sprawniejsza będzie obsługa (wypłata razem z dodatkami mieszkaniowymi), a także łatwiejsze będzie ubieganie się o świadczenia (możliwość potwierdzenia dokumentów, takich jak np. aktu urodzenia, zgonu, meldunku). Wyłączenie świadczeń z ośrodka pomocy społecznej zmniejszy obciążenie placówek, których najważniejszym zadaniem jest praca socjalna i pomoc osobom i rodzinom w trudnym położeniu.

W Warszawie co roku ośrodki pomocy społecznej wypłacały świadczenia rodzinne i alimentacyjne ponad 50 tys. osobom czyli około 132 mln zł. Na obsługę wypłaty świadczeń miasto otrzymuje z budżetu państwa 3 proc. od ogólnej kwoty wypłat, ze środków własnych dokłada ok. 3 mln zł.
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne są finansowane z budżetu państwa i skierowane do osób o najniższych dochodach. Zadaniem samorządów jest ich przyznawanie i wypłacanie.
Świadczenia rodzinne to:

  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowe (od 1 stycznia 2006 roku).
Głównym kryterium, które pozwala otrzymać świadczenia rodzinne jest przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Wynosi ono 504 zł na osobę lub 583 zł na osobę, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Becikowe oraz zasiłek pielęgnacyjny przyznawane są niezależnie od wysokości dochodu rodziny.

Zaliczka alimentacyjna przysługuje na dziecko do ukończenia 18. roku życia albo do 24 lat, jeżeli uczy się w szkole (także wyższej). Przyznawana jest przy dochodzie rodziny nie przekraczającym 583 zł na osobę. Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż:

  • 170 zł i 250 zł dla osoby niepełnosprawnej przy jednej lub dwóch osobach w rodzinie uprawnionych do zaliczki,
  • 120 zł i 170 zł dla osoby niepełnosprawnej, gdy w rodzinie są trzy osoby uprawnione.
Od 1 października zaliczkę alimentacyjną zastąpi przywrócony fundusz alimentacyjny (zlikwidowano go w 2004 roku). Świadczenia z funduszu będą przysługiwały, gdy nie można wyegzekwować zasądzonych alimentów oraz przy dochodzie w rodzinie do 725 zł na osobę. Wysokość świadczenia ma być równa kwocie zasądzonych alimentów, ale nie wyższa niż 500zł. Na wsparcie mogą liczyć dzieci wychowywane przez samotnych rodziców, jak i dzieci z pełnych rodzin, które mają zasądzone alimenty.

Źródło: Gazeta Prawna