e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Świadczenia opieki zdrowotnej 2008-08-19


Weszło już w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 137, poz. 858). Zgodnie z rozporządzeniem prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przysługuje, kobietom w ciąży i w okresie połogu, dzieciom do 18 roku życia, a także osobom przebywającym w zakładach karnych i cudzoziemcom osadzonym w polskich aresztach lub ośrodkach strzeżonych.

Świadczenia udzielone tym osobom są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków przekazanych przez budżet państwa. Z pieniędzy, jakimi dysponuje resort zdrowia, pokrywane są wydatki związane z leczeniem kobiet w ciąży oraz dzieci do 18 roku życia. Z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji finansowane są świadczenia medyczne udzielone aresztowanym cudzoziemcom. Z budżetu resortu sprawiedliwości finansowane są koszty świadczeń udzielane polskim więźniom.
Centrala NFZ na podstawie danych uzyskiwanych ze swoich regionalnych oddziałów sporządza miesięczne sprawozdania z wykonanych przez placówki medyczne i rozliczonych przez Fundusz świadczeń, które są udzielane osobom uprawnionym do bezpłatnego leczenia mimo braku tytułu ubezpieczenia.
Do końca każdego roku NFZ musi przekazać odpowiednie sprawozdanie do ministra zdrowia, które dotyczy łącznego wykorzystania pieniędzy budżetowych. Odrębne zestawienia są przesyłane do ministra sprawiedliwości i szefa MSWiA.
Zgodnie z ustawą z 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), osoby, mające prawo do bezpłatnego leczenia, mimo że nie posiadają żadnego tytułu ubezpieczenia, nie muszą legitymować się w placówkach ochrony zdrowia dokumentem, który to potwierdza.

Źródło: Gazeta Prawna