e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej 2008-09-16


Gminy i powiaty oraz urzędy marszałkowskie sfinansują co najmniej 10 proc. kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej.

Od 1 stycznia 2009 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansuje 90 proc. kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Pozostałą część sfinansują odpowiednio gminy i powiaty oraz urzędy marszałkowskie, chyba że działalność WTZ i ZAZ będzie dodatkowo finansowana z innego źródła, np. przez sponsora lub organizację pozarządową. W tej sytuacji środki, jakie samorządy muszą przekazać na działalność warsztatów i zakładów, będą proporcjonalnie mniejsze (o kwotę przekazaną przez np. sponsora).
Takie są założenia senackiego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Teraz samorządy często wykorzystują fakt, że ustawa o rehabilitacji nie zobowiązuje ich wprost do współfinansowania warsztatów w wysokości 10 proc. kosztów ich działalności i wypłacają niższe dofinansowania. Takie problemy miały m.in. warsztaty terapii zajęciowej w województwie podkarpackim, kujawsko-pomorskim, śląskim czy mazowieckim.
Jeśli projekt nowelizacji wejdzie w życie, to w 2009 roku oraz w latach następnych PFRON będzie finansował 90 proc. kosztów funkcjonowania WTZ i ZAZ. Zgodnie z obecnymi przepisami od 1 stycznia 2009 roku i w kolejnych latach fundusz ma opłacać 85 proc. takich kosztów. Senatorzy uważają, że zmniejszenie wielkości pomocy z PFRON mogłoby przyczynić się do pogorszenia sytuacji finansowej wielu warsztatów i zakładów aktywności zawodowej.
Tak więc od 2009 roku możliwe, że wzrosną kwoty, jakie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje samorządom na funkcjonowanie WTZ i ZAZ. Jak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, roczne dofinansowanie uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w warsztatach wzrośnie z 13 414 zł do 14 796 zł, a dopłata do zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika zakładów aktywności zawodowej z 16 772 zł do 18 500 zł.

Warsztaty terapii zajęciowej przygotowują osoby niepełnosprawne m.in. do podjęcia pracy. Z kolei zakłady aktywności zawodowej zatrudniają osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy maja problemy ze znalezieniem pracy na otwartym rynku.

Źródło: Gazeta Prawna