e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2008-09-16


3 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Dz.U. z 3 września 2008r. Nr 160, poz. 996.

11 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia. Dz.U. z 3 września 2008r. Nr 160, poz. 995.