e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wrócił Fundusz Alimentacyjny 2008-10-14


Od października wrócił Fundusz Alimentacyjny, który zlikwidowano 1 maja 2004 r.

Świadczenia z Funduszu będą wypłacane samotnym rodzicom oraz osobom, które zawarły ponowny związek małżeński lub żyją w konkubinacie wychowując dzieci z poprzednich związków.

Inne są organy uprawnione do ścigania dłużników nie płacących alimentów. Od października takie prawo mają urzędy skarbowe. Jeżeli dłużnik nie będzie pracował, gmina każe mu zarejestrować się jako bezrobotnemu i skieruje do robót publicznych, a jeżeli odmówi to złoży wniosek do prokuratury. Osobom ciągle uchylającym się od płacenia alimentów grozi grzywna, albo kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Zostaną też wpisani na listę dłużników.

O świadczenie z Funduszu będzie można starać się po dwóch miesiącach bezskutecznej egzekucji, a przy zaliczce alimentacyjnej okres ten wynosi 3 miesiące.

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego będzie przysługiwało (po uzyskaniu wyroku zasądzającego alimenty lub zaświadczenie o zawarciu ugody przed sądem) do ukończenia przez dziecko 18 lat, a jeśli kontynuuje naukę - do 25 lat.

Na dziecko, na które jedno z rodziców nie płaci alimentów, świadczenie w wysokości zasądzonych alimentów (nie więcej niż 500 zł), wypłacą gminy. Dochód na osobę w rodzinie nie może jednak przekroczyć 725 zł netto.

Świadczenie alimentacyjne będzie przyznawane po złożeniu wniosku z danymi członków rodziny oraz wszystkimi dostępnymi informacjami o dłużniku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów rodziny, o bezskuteczności egzekucji alimentów, ewentualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka, zaświadczenie, że uczęszcza do szkoły. W przypadku, gdy dłużnik wyjechał za granicę lub pochodzi z innego kraju, do wniosku trzeba dołączyć informację z sądu o podjęciu ścigania go za granicą.

Za wypłatę świadczeń, przyznawanych na okres od 1 października do 30 września następnego roku, odpowiedzialne są gminy.

Termin wypłaty pierwszego świadczenia zależy od terminu złożenia wniosku. Osoby, które zrobiły to jeszcze w sierpniu otrzymają pieniądze w tym miesiącu. Kto złożył wniosek we wrześniu, albo w październiku, pieniądze dostanie do 30 listopada. Gdy wniosek jest nieprawidłowy, gmina pisemnie wzywa zainteresowanego w ciągu 14 dni do jego poprawienia.

Źródło: Gazeta Prawna