e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Uznawanie kwalifikacji zawodowych 2008-11-18


Osoby, które wykonują zawód regulowany (np. fizjoterapeuta, dietetyk) i zdobyły kwalifikacje w innym kraju UE, aby pracować w Polsce, muszą odbyć staż adaptacyjny.

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych. Projekt rozszerza dotychczasowe przepisy, określając zadania opiekuna stażu i tryb zwrotu opłaty za ten staż. Rozporządzenie wskazuje również, że za nadzór nad przebiegiem stażu odpowiada minister zdrowia.
Według projektu, staż może się odbywać w jednostkach ochrony zdrowia, ale wyboru jego dokonuje albo minister zdrowia, albo osoba, która ubiega się o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych. Warunek jest jednak taki, że kierownik zakładu, gdzie zainteresowany chce odbyć staż adaptacyjny, zobowiąże się do zawarcia z nim umowy cywilnoprawnej na czas określony. W zależności od warunków umowy stażysta może, ale nie musi, pobierać wynagrodzenia.

Koszt stażu jest indywidualnie określany przez zakład, w którym staż się odbywa. Wysokość opłaty jest uzależniona od programu stażu, jego długości i wynagrodzenia opiekuna. Będzie ją można wnieść jednorazowo lub w ratach. W uzasadnionych przypadkach będzie można wystąpić o zwrot poniesionych kosztów.

Projekt określa również warunki przystąpienia do tzw. testu umiejętności. Test ten ma być w formie egzaminu pisemnego i praktycznego, organizowanego dwa razy w roku. Opłata za przystąpienie do testu nie będzie podlegać zwrotowi i stanowić ma dochód budżetu.

Wybrane medyczne zawody regulowane, to:

 • diagnostyk laboratoryjny,
 • logopeda,
 • fizjoterapeuta,
 • asystentka stomatologiczna,
 • dietetyk,
 • felczer,
 • technik optyk,
 • protetyk słuchu,
 • higienistka stomatologiczna,
 • higienistka szkolna,
 • terapeuta zajęciowy,
 • technik dentystyczny.
Źródło: Gazeta Prawna