e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2009-01-13


14 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U. z 30 grudnia 2008r. Nr 235, poz. 1616.
20 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (1). Dz.Urz. UE L 354 z 31 grudnia 2008r. strony 70-81.