e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Osoby niepełnosprawne 2009-02-10


Osoba sprawująca opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym, która pozostaje z nim w związku małżeńskim, nie otrzymuje świadczenia pielęgnacyjnego. Niektóre gminy jednak takie świadczenie wypłacają.

Grono osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego zostało powiększone na mocy dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego :

  • P 27/07,
  • P 41/07.
Prawo do tego dodatku, który wynosi 420 zł, oprócz matki, ojca i opiekuna faktycznego niepełnosprawnego dziecka, mają również rodzice zastępczy spokrewnieni z niepełnosprawnym dzieckiem oraz osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a nie podejmują pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym niż dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Na początku ośrodki pomocy społecznej miały problemy z określeniem, czyj skład rodziny jest brany pod uwagę do obliczania kryterium dochodowego, które musi być spełnione do otrzymania świadczenia.

Kolejny problem związany z ustalaniem, komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego (P27/07), który daje prawo do tego świadczenia, np. żonie na niepełnosprawnego męża. Jednak niezmieniony został art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a) ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992), który mówi, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim.

Dariusz Nowicki, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu tłumaczy, że jest duże zainteresowanie osób, które dzięki wyrokowi Trybunału mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne. Jednak większość wniosków, dotyczących osób sprawujących opiekę nad inną niż dziecko osobą niepełnosprawną, trzeba było załatwiać odmownie ze względu na zastrzeżenie w ustawie. Uważa on, że decyzja Trybunału powinna spowodować takie zmiany w przepisach, żeby jak największa liczba osób mogła z niego skorzystać. Również Janina Szumlicz, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Rodzinnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, tłumaczy, że obowiązująca jest interpretacja wynikająca z ustawy.

Część gmin przyznaje jednak świadczenie pielęgnacyjne, gdy stara się o nie żona na opiekę

Źródło: Gazeta Prawna