e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Od 25 maja 2018 r. inspektor ochrony danych obowiązkowy we wszystkich podmiotach publicznych

Wszystkie podmioty sektora publicznego od 25 maja 2018 r., czyli od dnia, w którym zaczniemy w Polsce stosować RODO, będą zobowiązane do posiadania inspektora ochrony danych i udzielania mu wsparcia w zakresie wykonywania jego zadań.


więcej >>

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt tzw. małej nowelizacji prawa farmaceutycznego. Zmiany dotyczą przede wszystkim dostosowania polskich regulacji do przepisów unijnych.


więcej >>

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

9 listopada weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej samodzielną podstawę prawną, umożliwiającą zwolnienie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z obowiązku wnoszenia przez nich opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

więcej >>

Ustalanie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

16 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2017 poz. 1473). Nowe przepisy określają sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz harmonogram dochodzenia do jego docelowego poziomu.

więcej >>

Systemy wsparcia rodzin – nowe przepisy

1 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Ustawa jest realizacją rekomendacji zawartych w przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 4 kwietnia 2017 r. „Przeglądzie systemów wsparcia rodzin”, który został przeprowadzony na podstawie art. 54 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

więcej >>

Świadczenia rodzinne, wychowawcze i alimentacyjne – nowe rozporządzenia

31 lipca 2017 r. opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące sposobu i trybu postępowania oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu rodzinnego, alimentacyjnego lub wychowawczego.

więcej >>

Optymalizacja i zwiększenie przejrzystości wydatków NFZ na gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej

23 lipca weszła w życie ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

więcej >>

Pakiet zmian wdrażających program „Za Życiem”

1 lipca weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”, która jest elementem pierwszego etapu realizacji programu inicjowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Drugi etap zostanie wprowadzony kolejną ustawą, której wniesienie przewidywane jest na IV kwartał 2017 r.

więcej >>

MS: prezydent podpisał ustawę o skutecznym egzekwowaniu alimentów

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 6 maja przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która umożliwi skuteczne egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego. Skuteczność ściągalności alimentów jest obecnie w Polsce niska. Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja Kodeksu karnego oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ma uzdrowić tę sytuację.

więcej >>

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw obejmuje uregulowania w czterech obszarach dotyczących: praw pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochrony zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, doprecyzowania przepisów w zakresie niektórych praw pacjenta, uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta, funkcjonowania wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

więcej >>

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych - nowelizacja ustawy

4 maja 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Celem nowelizacji ustawy jest, jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, poprawa dostępu pacjentów do świadczeń specjalistycznych, w szczególności poprzez zapewnienie kompleksowości i koordynacji świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych (posiadanie przez pacjenta skierowania do szpitala pozwoli mu uzyskać, w zależności od oceny specjalisty, świadczenia bądź w szpitalu, bądź w formie ambulatoryjnej, oraz skorzystać ze świadczeń rehabilitacyjnych).

więcej >>

Nowelizacja ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Celem ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów jest dostosowanie uregulowań ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów do przepisów dyrektywy Komisji (UE) 2015/565 z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 2006/86/WE w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 93 z 09.04.2015, str. 43) oraz do przepisów dyrektywy Komisji (UE) 2015/566 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2004/23/WE w odniesieniu do procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek (Dz. Urz. UE L 93 z 09.04.2015, str. 56).

więcej >>

Stwierdzenie zgonu wskutek trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu – zmiany w przepisach

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów dotyczy przeniesienia przepisów dotyczących stwierdzenia zgonu wskutek trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, jak również wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia, poprzedzającego pobranie narządów, z ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zmiana ta stanowi wyraz przekonania ustawodawcy, iż stwierdzanie zgonu jest jedną z czynności, które wykonuje lekarz i najwłaściwszą ustawą do regulacji tej materii jest ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

więcej >>

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

11 kwietnia w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja ma na celu modyfikację tzw. pakietu onkologicznego.

więcej >>

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej

Opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej.

więcej >>

Uzyskiwanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia określa zasady ustalania programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, zasady uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia oraz zasady sprawowania nadzoru nad prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego, w tym przeprowadzania jego kontroli.

więcej >>

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę albo położną bez zlecenia lekarskiego

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

więcej >>

Rząd przyjął ustawę o sieci szpitali

Wprowadzamy zmiany myśląc przede wszystkim o pacjencie – podkreślała premier Beata Szydło po posiedzeniu rządu, które odbyło się 21 lutego. Zaproponowane rozwiązania mają zapewnić lepszą organizację udzielania świadczeń przez szpitale oraz przychodni.

więcej >>

Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. Zaproponowano rozwiązania, które wzmocnią prawa pacjenta oraz zapewnią ochronę danych osobowych i informacji o stanie jego zdrowia zawartych w dokumentacji medycznej, a także określą zasady dostępu do takiej dokumentacji. 

więcej >>

Zmiany w przyznawaniu zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

1 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Nowe przepisy dokonują zmian w przyznawaniu zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

więcej >>

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Prezydent podpisał ustawę z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Ma ona na celu przywrócenie odbywania przez lekarzy i lekarzy dentystów, po ukończeniu studiów, stażu podyplomowego.

więcej >>

Projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

6 grudnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, przedłożony przez ministra zdrowia.

więcej >>

Przepisy usprawniające funkcjonowanie jednostek wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej i pomocy społecznej weszły w życie

15 października weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

więcej >>

MZ: Trwają prace nad projektem nowelizacji prawa farmaceutycznego

Projekt nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne jest obecnie na etapie analizowania rozwiązań możliwych do wprowadzenia. W pracach tych staramy się uwzględniać postulaty wszystkich środowisk, które były zgłaszane do nas w ostatnich miesiącach. Współpracujemy też z Naczelną Radą Aptekarską. Nie została jeszcze podjęta decyzja, jakie rozwiązania zostaną przyjęte.

więcej >>

Projekt ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali

Trwają konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowe przepisy mają wprowadzać rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. sieci szpitali.

więcej >>

Opinia o celowości inwestycji – nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

30 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest zapewnienie przejrzystego procesu wydawania przez wojewodę oraz ministra właściwego do spraw zdrowia opinii o celowości inwestycji. Opinie te będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce, dlatego też ustawodawca dąży, aby były one wydawane na podstawie racjonalnych przesłanek i w sposób rzeczywisty odpowiadały na istniejące potrzeby zdrowotne.

więcej >>

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Celem projektowanej ustawy jest wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r. (sygn. akt SK 19/14). Trybunał Konstytucyjny zakwestionował brak możliwości skutecznego złożenia wniosku o przyznanie zasiłku stałego przy jednoczesnym faktycznym wystąpieniu u osoby w danym momencie niepełnosprawności (potwierdzonym dopiero po jakimś czasie orzeczeniem o niepełnosprawności).

więcej >>

Szerszy udział organizacji społecznych w rozprawach karnych oraz prawo do informacji o leczeniu zmarłych osób bliskich - nowe przepisy już obowiązują

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zawiera zmiany odnoszące się m.in. do zasad dotyczących tajemnicy lekarskiej. Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie wyłączania jawności rozpraw, udziału organizacji społecznych w postępowaniu sądowym oraz obecności przedstawicieli środków masowego przekazu na posiedzeniach sądu.

więcej >>

Nowelizacja ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Celem ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw jest uregulowanie kwestii związanych z uwzględnianiem świadczenia wychowawczego i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, wprowadzonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

więcej >>

Zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych od 2017 roku

4 lipca opublikowana została ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

więcej >>

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. Podstawowym celem nowelizowanej ustawy jest zapewnienie przejrzystego i racjonalnego  procesu oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia.

więcej >>

Przywrócenie stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

więcej >>

Większe wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Przyjęta przez Senat RP nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zakłada większe wsparcie dla opiekunów, którzy sprawują opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w rodzinie. To wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 r.

więcej >>

Nowelizacja ustawy o publicznej służbie krwi podpisana

6 czerwca Prezydent RP podpisał ustawę z 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi. Zapewnia ona wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektyw Unii Europejskiej. Gwarantują one bezpieczeństwo wszystkim biorcom i dawcom krwi oraz wpływają na zachowanie odpowiedniego poziomu i standardu dla całego procesu krwiodawstwa i krwiolecznictwa – od momentu pobrania krwi od dawcy, po jej badania, preparatykę, przechowywanie, transport, wydawanie i przetoczenie biorcy krwi oraz jej składników.

więcej >>

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej

Celem projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej jest przede wszystkim określenie standardów usług dla nowego typu domów pomocy społecznej – domów dla osób uzależnionych od alkoholu.

więcej >>

Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. Zaproponowano rozwiązania, które usprawnią funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zoptymalizują koszty ich działalności, a w konsekwencji zwiększą dostępność obywateli do usług medycznych. więcej >>

Bezpieczeństwo dawców i biorców krwi

Sejm zakończył parlamentarne prace nad nowelizacją ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają gwarantować bezpieczeństwo wszystkim biorcom i dawcom krwi od momentu pobrania krwi aż do czasu jej przetoczenia.

więcej >>

Zmiany w świadczeniach dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Sejm przyjął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. To wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 r.

więcej >>

Bezpłatne leki dla seniorów – prezydent podpisał ustawę

Prezydent podpisał ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.  Nowelizacja ma na celu przeciwdziałanie zjawisku braku faktycznego dostępu osób starszych do leczenia ze względów ekonomicznych.

więcej >>

Weszło w życie

18 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 17 marca 2016r. poz. 361).

więcej >>

Weszło w życie

12 marca 2016 r. weszły w życie:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji (Dz.U. z 11 marca 2016r. poz. 316)
więcej >>

Weszło w życie

20 lutego 2016 r. weszły w życie:

  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 19 listopada 2015r. poz. 1918)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów (Dz.U. z 19 lutego 2016r. poz. 201)
więcej >>

Weszło w życie

11 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych (Dz.U. z 10 grudnia 2015r. poz. 2101).

więcej >>

Weszło w życie

28 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U. z 13 listopada 2015r. poz. 1867).

więcej >>

Weszło w życie

21 listopada weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. z 6 listopada 2015r. poz. 1815).

więcej >>

Weszło w życie

24 października weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 9 października 2015r. poz. 1567.

więcej >>

Weszło w życie

26 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Dz.U. z 11 września 2015r. poz. 1372.

więcej >>

Weszło w życie

1 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia. Dz.U. z 3 sierpnia 2015r. poz. 1093.

więcej >>

Weszło w życie

12 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. Dz.U. z 4 sierpnia 2015r. poz. 1097.

więcej >>

Weszło w życie:

31 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2015 w Narodowym Funduszu Zdrowia Dz.U. z 28 lipca 2015 r. poz. 1072. więcej >>

Weszło w życie:

23 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego. Dz.U. z 8 lipca 2015r. Nr 130, poz. 958.

więcej >>

Weszło w życie:

30 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dz.U. z 30 czerwca 2015r. Nr 124, poz. 926.

więcej >>

Wejdzie w życie:

12 lipca wejdzie w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 11 czerwca 2015r. Nr 111, poz. 788.

więcej >>

Weszło w życie:

17 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Dz.U. z 17 czerwca 2015r. Nr 115, poz. 833.

więcej >>

Wejdzie w życie:

3 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Dz.U. z 19 maja 2015r. Nr 96, poz. 691.

więcej >>

Weszło w życie:

11 maja weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dz.U. z 11 maja 2015r. Nr 90, poz. 636.

więcej >>

Weszło w życie:

28 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Dz.U. z 27 kwietnia 2015r. Nr 81, poz. 571.

więcej >>

Wejdzie w życie:

1 czerwca wejdzie w życie ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 8 kwietnia 2015r. Nr 68, poz. 493.

więcej >>

Wejdzie w życie:

17 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Dz.U. z 2 kwietnia 2015r. Nr 65, poz. 477.

więcej >>

Weszło w życie:

18 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych. Dz.U. z 17 marca 2015r. Nr 53, poz. 365.

więcej >>

Weszło w życie:

10 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy, importera lub dystrybutora substancji czynnej albo wytwórcy substancji pomocniczych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Dz.U. z 9 marca 2015r. Nr 47, poz. 323.

więcej >>

Weszło w życie:

1 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu. Dz.U. z 19 lutego 2015r. Nr 35, poz. 231.

więcej >>

Wejdzie w życie:

20 lutego wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Dz.U. z 5 lutego 2015r. Nr 25, poz. 182.

więcej >>

Weszło w życie:

20 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Dz.U. z 20 stycznia 2015r. Nr 13, poz. 93.

więcej >>

Wejdzie w życie:

29 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Dz.U. z 14 stycznia 2015r. Nr 8, poz. 62.

więcej >>

Weszło w życie:

15 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju. Dz.U. z 7 listopada 2014r. Nr 213, poz. 1538.

więcej >>

Weszło w życie:

15 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju. Dz.U. z 7 listopada 2014r. Nr 213, poz. 1538.

więcej >>

Weszło w życie:

7 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U. z 23 października 2014r. Nr 202, poz. 1440. więcej >>

Weszło w życie:

21 października weszła w życie ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. Dz.U. z 21 października 2014r. Nr 200, poz. 1429.

więcej >>

Wejdzie w życie:

23 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu. Dz.U. z 8 października 2014r. Nr 191, poz. 1360.

więcej >>

Wejdzie w życie:

4 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety. Dz.U. z 19 września 2014r. Nr 178, poz. 1237.

więcej >>

Weszło w życie:

11 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia. Dz.U. z 10 września 2014r. Nr 171, poz. 1207. więcej >>

Wejdzie w życie:

11 września wejdzie w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia. Dz.U. z 27 sierpnia 2014r. Nr 161, poz. 1135. więcej >>

Weszło w życie:

27 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. Dz.U. z 26 sierpnia 2014r. Nr 160, poz. 1125. więcej >>

Wejdzie w życie:

23 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych. Dz.U. z 8 sierpnia 2014r. Nr 149, poz. 1064.

więcej >>

Wejdzie w życie:

8 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. z 24 lipca 2014r. Nr 138, poz. 968.

więcej >>

Weszło w życie:

6 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Dz.U. z 22 lipca 2014r. Nr 136, poz. 960. więcej >>

Weszło w życie:

16 lipca weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 1 lipca 2014r. Nr 121, poz. 877.

więcej >>

Weszło w życie:

30 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Dz.U. z 6 maja 2014r. Nr 83, poz. 576. więcej >>

Weszło w życie

16 czerwca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Dz.U. Nr 104, poz. 755, z dnia 05.06.2014r. więcej >>

Wejdzie w życie:

14 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak ,,Dawca Przeszczepu" i ,,Zasłużony Dawca Przeszczepu". Dz.U. z 30 maja 2014r. Nr 100, poz. 708. więcej >>

Weszło w życie:

13 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających. Dz.U. z 13 maja 2014r. Nr 87, poz. 599. więcej >>

Weszło w życie:

1 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie badań psychologicznych strażników Straży Marszałkowskiej oraz kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej. Dz.U. z 29 kwietnia 2014r. Nr 79, poz. 556. więcej >>

Weszło w życie:

8 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety. Dz.U. z 8 kwietnia 2014r. Nr 66, poz. 453. więcej >>

Weszło w życie:

1 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Dz.U. z 21 marca 2014r. Nr 55, poz. 370. więcej >>

Weszło w życie:

14 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dz.U. z 27 lutego 2014r. Nr 39, poz. 250. więcej >>

Weszło w życie:

26 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Dz.U. z 26 lutego 2014r. Nr 38, poz. 241. więcej >>

Weszło w życie:

3 lutego weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dz.U. z 3 lutego 2014r. Nr 21, poz. 159. więcej >>

Weszło w życie:

23 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dz.U. z 23 stycznia 2014r. Nr 14, poz. 122. więcej >>

Weszło w życie:

22 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd. Dz.U. z 17 stycznia 2014r. Nr 10, poz. 86. więcej >>

Weszło w życie:

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Dz.U. z 31 grudnia 2013r. Nr 245, poz. 1715. więcej >>

Weszło w życie:

12 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dz.U. z 27 listopada 2013r. Nr 223, poz. 1386. więcej >>

Wejdzie w życie:

4 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami. Dz.U. z 19 listopada 2013r. Nr 217, poz. 1343. więcej >>

Weszło w życie:

8 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Dz.U. z 7 listopada 2013r. Nr 210, poz. 1293. więcej >>

Weszło w życie:

18 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dz.U. z 18 października 2013r. Nr 198, poz. 1227. więcej >>

Wejdzie w życie:

22 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego. Dz.U. z 7 października 2013r. Nr 189, poz. 1181. więcej >>

Weszło w życie:

2 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dz.U. z 17 września 2013r. Nr 176, poz. 1096. więcej >>

Wejdzie w życie:

24 września wejdzie w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r. Dz.U. z 9 września 2013r. Nr 170, poz. 1044. więcej >>

Weszło w życie:

22 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Dz.U. z 22 sierpnia 2013r. Nr 158, poz. 954. więcej >>

Weszło w życie:

13 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych. Dz.U. z 13 sierpnia 2013r. Nr 152, poz. 922. więcej >>

Wejdzie w życie:

8 sierpnia wejdzie w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dz.U. z 31 lipca 2013r. Nr 143, poz. 866. więcej >>

Weszło w życie:

18 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia. Dz.U. z 3 lipca 2013r. Nr 124, poz. 770. więcej >>

Wejdzie w życie:

13 lipca wejdzie w życie ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 28 czerwca 2013r. Nr 121, poz. 747. więcej >>

Wejdzie w życie:

5 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. Dz.U. z 20 czerwca 2013r. Nr 116, poz. 699. więcej >>

Weszło w życie:

11 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz. Dz.U. z 10 maja 2013r. Nr 88, poz. 553 więcej >>

Weszło w życie:

11 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz. Dz.U. z 10 maja 2013r. Nr 88, poz. 553. więcej >>

Weszło w życie:

8 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 7 maja 2013r. Nr 85, poz. 530. więcej >>

Weszło w życie:

1 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej. Dz.U. z 16 kwietnia 2013r. Nr 72, poz. 463. więcej >>

Wejdzie w życie:

1 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej. Dz.U. z 9 kwietnia 2013r. Nr 67, poz. 436. więcej >>

Weszło w życie:

1 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Dz.U. z 29 marca 2013r. Nr 61, poz. 413. więcej >>

Weszło w życie:

8 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Dz.U. z 7 marca 2013r. Nr 45, poz. 321. więcej >>

Weszło w życie:

5 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. Dz.U. z 18 lutego 2013r. Nr 32, poz. 222. więcej >>

Weszło w życie:

7 lutego weszło w życie obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. Dz.U. z 7 lutego 2013r. Nr 26, poz. 182. więcej >>

Wejdzie w życie

15 lutego wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta. Dz.U. z 31 stycznia 2013r. Nr 21, poz. 160. więcej >>

Wejdzie w życie:

24 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 9 stycznia 2013r. Nr 6, poz. 29. więcej >>

Wejdzie w życie:

11 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia. Dz.U. z 27 grudnia 2012r. Nr 243, poz. 1458. więcej >>

Weszło w życie:

9 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Dz.U. z 7 grudnia 2012r. Nr 231, poz. 1371. więcej >>

Wejdzie w życie:

1 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. Dz.U. z 16 listopada 2012r. Nr 216, poz. 1259. więcej >>

Wejdzie w życie:

1 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. Dz.U. z 16 listopada 2012r. Nr 216, poz. 1259. więcej >>

Weszło w życie:

23 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dz.U. z 8 października 2012r. Nr 191, poz. 1108. więcej >>

Wejdzie w życie:

19 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Dz.U. z 4 października 2012r. Nr 189, poz. 1100. więcej >>

Weszło w życie:

1 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Dz.U. z 8 sierpnia 2012r. Nr 150, poz. 903. więcej >>

Wejdzie w życie:

25 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. Dz.U. z 10 września 2012r. Nr 171, poz. 1003. więcej >>

Wejdzie w życie:

8 września wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Dz.U. z 24 sierpnia 2012r. Nr 161, poz. 959. więcej >>

Wejdzie w życie:

24 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. Dz.U. z 9 sierpnia 2012r. Nr 151, poz. 909.

więcej >>

Wejdzie w życie:

17 sierpnia wejdzie w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz.U. z 2 sierpnia 2012r. Nr 146, poz. 882. więcej >>

Weszło w życie:

1 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Dz.U. z 17 lipca 2012r. Nr 135, poz. 817. więcej >>

Weszło w życie:

7 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Dz.U. z 22 czerwca 2012r. Nr 118, poz. 712. więcej >>

Wejdzie w życie:

1 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Dz.U. z 18 kwietnia 2012r. Nr 74, poz. 423. więcej >>

Weszło w życie:

29 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dz.U. z 29 maja 2012r. Nr 101, poz. 600. więcej >>

Wejdzie w życie:

2 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych. Dz.U. z 18 maja 2012r. Nr 94, poz. 545. więcej >>

Weszło w życie:

23 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Dz.U. z 8 maja 2012r. Nr 86, poz. 486. więcej >>

Wejdzie w życie:

23 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Dz.U. z 8 maja 2012r. Nr 86, poz. 486 więcej >>

Weszło w życie:

7 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania. Dz.U. z 7 maja 2012r. Nr 85, poz. 482. więcej >>

Wejdzie w życie:

9 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dz.U. z 24 kwietnia 2012r. Nr 78, poz. 444. więcej >>

Weszło w życie:

1 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dz.U. z 22 marca 2012r. Nr 58, poz. 306. więcej >>

Wejdzie w życie:

20 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. Dz.U. z 5 kwietnia 2012r. Nr 66, poz. 380. więcej >>

Wejdzie w życie:

14 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dz.U. z 30 marca 2012r. Nr 63, poz. 353 więcej >>

Weszło w życie:

1 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Dz.U. z 3 października 2011r. Nr 209, poz. 1243.

więcej >>

Weszło w życie:

10 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Dz.U. z 9 marca 2012r. Nr 50, poz. 259.

więcej >>

Weszło w życie:

3 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Dz.U. z 17 lutego 2012r. Nr 34, poz. 182. więcej >>

Wejdzie w życie:

3 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Dz.U. z 17 lutego 2012r. Nr 34, poz. 182. więcej >>

Weszło w życie:

1 lutego weszła w życie ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Dz.U. z 1 lutego 2012r. Nr 22, poz. 123.

więcej >>

Weszło w życie:

24 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy. Dz.U. z 16 stycznia 2012r. Nr 10, poz. 52. więcej >>

Weszło w życie:

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala. Dz.U. z 30 grudnia 2011r. Nr 294, poz. 1741. więcej >>

Wejdzie w życie:

17 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Dz.U. z 16 września 2011r. Nr 194, poz. 1152 więcej >>

Wejdzie w życie:

2 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych. Dz.U. z 17 listopada 2011r. Nr 246, poz. 1475. więcej >>

Weszło w życie:

3 listopada weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 3 października 2011r. Nr 209, poz. 1244. więcej >>

Weszło w życie:

1 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. Dz.U. z 17 października 2011r. Nr 221, poz. 1319.

więcej >>

Wejdzie w życie:

1 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r. Dz.U. z 14 października 2011r. Nr 220, poz. 1309. więcej >>

Wejdzie w życie:

12 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dz.U. z 27 września 2011r. Nr 202, poz. 1191.

więcej >>

Wejdzie w życie:

27 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1. Dz.U. z 12 września 2011r. Nr 188, poz. 1123. więcej >>

Wejdzie w życie:

9 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Dz.U. z 25 sierpnia 2011r. Nr 175, poz. 1043. więcej >>

Weszło w życie:

19 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska. Dz.U. z 4 sierpnia 2011r. Nr 161, poz. 976. więcej >>

Wejdzie w życie:

19 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska. Dz.U. z 4 sierpnia 2011r. Nr 161, poz. 976. więcej >>

Weszło w życie:

8 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Dz.U. z 8 lipca 2011r. Nr 142, poz. 835. więcej >>

Weszło w życie:

7 lipca weszła w życie ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 6 kwietnia 2011r. Nr 73, poz. 390. więcej >>

7 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. z 22 czerwca 2011r. Nr 130, poz. 760. więcej >>

Wejdzie w życie:

1 lipca wejdzie w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. z 2 czerwca 2011r. Nr 113, poz. 658. więcej >>

Weszło w życie:

25 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. z 25 maja 2011r. Nr 105, poz. 620. więcej >>

Wejdzie w życie:

21 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. Dz.U. z 6 maja 2011r. Nr 92, poz. 537. więcej >>

Weszło w życie:

28 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. Dz.U. z 13 kwietnia 2011r. Nr 78, poz. 428. więcej >>

Wejdzie w życie:

23 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb. Dz.U. z 8 kwietnia 2011r. Nr 75, poz. 404. więcej >>

Weszło w życie:

8 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 24 marca 2011r. Nr 63, poz. 329. więcej >>

Wejdzie w życie:

25 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Dz.U. z 10 marca 2011r. Nr 52, poz. 271.

więcej >>

Weszło w życie:

11 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dz.U. z 24 lutego 2011r. Nr 40, poz. 212. więcej >>

Weszło w życie:

16 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów. Dz.U. z 16 lutego 2011r. Nr 33, poz. 167 więcej >>

Wejdzie w życie:

11 lutego wejdzie w życie ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Dz.U. z 10 stycznia 2011r. Nr 6, poz. 19. więcej >>

Weszło w życie:

13 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. Dz.U. z 13 stycznia 2011r. Nr 10, poz. 56. więcej >>

Wejdzie w życie:

14 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Dz.U. z 30 grudnia 2010r. Nr 255, poz. 1719. więcej >>

Wejdzie w życie:

1 stycznia wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dz.U. z 30 listopada 2010r. Nr 225, poz. 1463. więcej >>

Weszło w życie:

2 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi. Dz.U. z 17 listopada 2010r. Nr 216, poz. 1426. więcej >>

Wejdzie w życie:

27 listopada wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dz.U. z 12 listopada 2010r. Nr 213, poz. 1396. więcej >>

Wejdzie w życie:

18 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Dz.U. z 3 listopada 2010r. Nr 204, poz. 1352. więcej >>

Weszło w życie:

29 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Dz.U. z 29 października 2010r. Nr 201, poz. 1334. więcej >>

Wejdzie w życie:

12 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dz.U. z 11 października 2010r. Nr 189, poz. 1270. więcej >>

Weszło w życie:

15 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Dz.U. z 15 października 2010r. Nr 192, poz. 1286. więcej >>

Wejdzie w życie:

15 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. Dz.U. z 30 września 2010r. Nr 180, poz. 1215. więcej >>

Weszło w życie:

18 września weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dz.U. z 17 czerwca 2010r. Nr 107, poz. 679. więcej >>

Wejdzie w życie:

18 września wejdzie w życie ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dz.U. z 17 czerwca 2010r. Nr 107, poz. 679. więcej >>

Wejdzie w życie:

1 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011 r. Dz.U. z 23 sierpnia 2010r. Nr 153, poz. 1031.

więcej >>

Weszło w życie:

25 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich. Dz.U. z 25 sierpnia 2010r. Nr 155, poz. 1045. więcej >>

Wejdzie w życie:

21 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U. z 6 sierpnia 2010r. Nr 141, poz. 950. więcej >>

Wejdzie w życie:

13 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Dz.U. z 29 lipca 2010r. Nr 137, poz. 921. więcej >>

Weszło w życie:

20 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich. Dz.U. z 20 lipca 2010r. Nr 130, poz. 884. więcej >>

Wejdzie w życie:

17 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego. Dz.U. z 2 lipca 2010r. Nr 118, poz. 803. więcej >>

Weszło w życie:

30 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Dz.U. z 30 czerwca 2010r. Nr 115, poz. 774. więcej >>

Wejdzie w życie:

12 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. z 11 maja 2010r. Nr 78, poz. 515. więcej >>

Weszło w życie:

29 maja weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Dz.U. z 14 maja 2010r. Nr 81, poz. 527. więcej >>

Wejdzie w życie:

20 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Dz.U. z 5 maja 2010r. Nr 75, poz. 487. więcej >>

Weszło w życie:

21 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej. Dz.U. z 21 kwietnia 2010r. Nr 65, poz. 420. więcej >>

Wejdzie w życie:

21 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ośrodków dawców szpiku. Dz.U. z 6 kwietnia 2010r. Nr 54, poz. 330. więcej >>

Weszło w życie:

31 marca weszło w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 16 marca 2010r. Nr 40, poz. 229. więcej >>

Wejdzie w życie:

18 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze. Dz.U. z 3 marca 2010r. Nr 31, poz. 166. więcej >>

Weszło w życie:

27 lutego wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu". Dz.U. z 12 lutego 2010r. Nr 23, poz. 119. więcej >>

Weszło w życie:

2 lutego weszło życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. Dz.U. z 18 stycznia 2010r. Nr 7, poz. 50. więcej >>

Weszło życie:

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia. Dz.U. z 31 grudnia 2009. Nr 226, poz. 1829. więcej >>

Wejdzie w życie:

21 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty. Dz.U. z 20 listopada 2009. Nr 194, poz. 1500.

więcej >>

Weszło w życie:

19 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych. Dz.U. z 19 listopada 2009. Nr 193, poz. 1495. więcej >>

Weszło w życie:

2 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli Agencji Oceny Technologii Medycznych. Dz.U. z 2 listopada 2009. Nr 183, poz. 1434. więcej >>

Wejdzie w życie:

16 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Dz.U. z 1 października 2009. Nr 163, poz. 1305.

więcej >>

Weszło w życie:

21 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą byç dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Dz.U. z 21 września 2009. Nr 155, poz. 1234.

więcej >>

Wejdzie w życie:

1 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2010 r. Dz.U. z 3 września 2009. Nr 143, poz. 1173. więcej >>

Weszło w życie:

27 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych. Dz.U. z 27 sierpnia 2009. Nr 137, poz. 1126. więcej >>

Wejdzie w życie:

19 sierpnia wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. z 4 sierpnia 2009. Nr 122, poz. 1007.

więcej >>

Weszło w życie:

4 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Dz.U. z 20 lipca 2009. Nr 114, poz. 950. więcej >>

Wejdzie w życie:

22 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich. Dz.U. z 7 lipca 2009. Nr 107, poz. 894. więcej >>

Weszło w życie:

3 lipca weszła w życie ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. z 26 czerwca 2009r. Nr 99, poz. 825.

więcej >>

Wejdzie w życie:

19 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe. Dz.U. z 4 czerwca 2009. Nr 84, poz. 709. więcej >>

Weszło w życie:

3 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. z 3 czerwca 2009. Nr 83, poz. 699. więcej >>

Weszło w życie:

4 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dz.U. z 4 maja 2009. Nr 66, poz. 560. więcej >>

Weszło w życie:

31 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Dz.U. z 6 marca 2009r. Nr 36, poz. 279. więcej >>

Wejdzie w życie:

25 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych. Dz.U. z 10 marca 2009. Nr 37, poz. 295. więcej >>

Weszło w życie:

24 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia. Dz.U. z 16 lutego 2009r. Nr 25, poz. 155. więcej >>

Weszło w życie:

21 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 21 stycznia 2009r. Nr 8, poz. 42. więcej >>

Wejdzie w życie:

14 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U. z 30 grudnia 2008r. Nr 235, poz. 1616. więcej >>

Weszło w życie:

1 stycznia weszła w życie ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz.U. z 30 grudnia 2008r. Nr 234, poz. 1570. więcej >>

Wejdzie w życie:

20 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego. Dz.U. z 5 grudnia 2008r. Nr 216, poz. 1378. więcej >>

Weszło w życie:

28 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych. Dz.U. z 28 listopada 2008r. Nr 210, poz. 1327. więcej >>

Wejdzie w życie:

20 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu prowadzenia badań naukowych oraz na sporządzanie wyciągów ze słomy makowej. Dz.U. z 5 listopada 2008r. Nr 197, poz. 1225. więcej >>

Weszło w życie:

28 października weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. z 28 października 2008r. Nr 192, poz. 1181. więcej >>

Wejdzie w życie:

1 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dz.U. z 6 października 2008r. Nr 178, poz. 1102. więcej >>

Weszło w życie:

22 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U. z 22 września 2008r. Nr 170, poz. 1050. więcej >>

Wejdzie w życie:

25 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje. Dz.U. z 10 września 2008r. Nr 163, poz. 1024.
więcej >>

Weszło w życie:

3 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Dz.U. z 3 września 2008r. Nr 160, poz. 996.
więcej >>

Wejdzie w życie:

20 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego. Dz.U. z 5 sierpnia 2008r. Nr 142, poz. 893.
więcej >>

Weszło w życie:

7 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U. z 30 sierpnia 2008r. Nr 137, poz. 858.
więcej >>

Wejdzie w życie:

9 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. z 24 czerwca 2008r. Nr 108, poz. 690.
więcej >>

Weszło w życie:

30 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przedłużenie pozwolenia obejmującego uzupełnienie i doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodności z wymaganiami Prawa farmaceutycznego. Dz.U. z 30 czerwca 2008r. Nr 113, poz. 725. więcej >>

Wejdzie w życie:

20 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów medycznych, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one określonych dla nich wymagań. Dz.U. z 5 czerwca 2008r. Nr 96, poz. 612.
więcej >>

Weszło w życie:

29 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych. Dz.U. z 29 maja 2008r. Nr 92, poz. 580.
więcej >>

Wejdzie w życie:

28 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń. Dz.U. z 13 maja 2008r. Nr 81, poz. 485. więcej >>

Weszło w życie:

13 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U. z 13 maja 2008r. Nr 81, poz. 484. więcej >>

Wejdzie w życie:

19 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Dz.U. z 4 kwietnia 2008r. Nr 57, poz. 347. więcej >>

Weszło w życie:

1 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego. Dz.U. z 1 kwietnia 2008r. Nr 56, poz. 341. więcej >>

Wejdzie w życie:

20 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia ambulatoriów - publicznych zakładów opieki zdrowotnej i ambulatoriów z izbą chorych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. z 5 marca 2008r. Nr 37, poz. 204. więcej >>

Weszło w życie:

5 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dz.U. z 19 lutego 2008r. Nr 27, poz. 159.
więcej >>

Weszło w życie:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 29 stycznia 2008r. Nr 14, poz. 92. więcej >>

Wejdzie w życie:

24 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dz.U. z 9 stycznia 2008r. Nr 3, poz. 15. więcej >>

Weszło w życie:

31 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Dz.U. z 29 grudnia 2007r. Nr 247, poz. 1843. więcej >>

Wejdzie w życie:

5 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Dz.U. z 20 listopada 2007r. Nr 216, poz. 1609. więcej >>

Weszło w życie:

15 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. Dz.U. z 15 listopada 2007r. Nr 212, poz. 1568.
więcej >>

Wejdzie w życie:

7 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Dz.U. z 23 października 2007r. Nr 194, poz. 1403. więcej >>

Weszło w życie:

18 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. z 10 października 2007r. Nr 185, poz. 1319. więcej >>

Wejdzie w życie:

10 października wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Dz.U. z 25 września 2007r. Nr 176, poz. 1241. więcej >>

Weszło w życie:

20 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. z 5 września 2007r. Nr 160, poz. 1137. więcej >>

Wejdzie w życie:

20 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. z 5 września 2007r. Nr 160, poz. 1137.
więcej >>

Weszło w życie:

1 września weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. z 31 sierpnia 2007r. Nr 158, poz. 1104.
więcej >>

Wejdzie w życie:

16 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów. Dz.U. z 1 sierpnia 2007r. Nr 138, poz. 973. więcej >>

Weszło w życie:

17 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. z 17 lipca 2007r. Nr 127, poz. 882. więcej >>

Wejdzie w życie:

12 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Dz.U. z 27 czerwca 2007r. Nr 112, poz. 775. więcej >>

Weszło w życie:

21 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. z 21 czerwca 2007r. Nr 109, poz. 755. więcej >>

Wejdzie w życie:

16 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Dz.U. z 1 czerwca 2007r. Nr 97, poz. 643. więcej >>

Weszło w życie:

30 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień. Dz.U. z 30 maja 2007r. Nr 95, poz. 633. więcej >>

Wejdzie w życie:

15 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. Dz.U. z 2 maja 2007r. Nr 77, poz. 525. więcej >>

Weszło w życie:

1 maja weszła w życie ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. z 26 kwietnia 2007r. Nr 75, poz. 492. więcej >>

Weszło w życie:

30 marca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Dz.U. z 30 marca 2007r. Nr 56, poz. 367. więcej >>

Wejdzie w życie:

28 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. z 13 marca 2007r. Nr 44, poz. 285. więcej >>

Wymagania jakościowe w radiologii

Stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych oparte jest na przewadze oczekiwanych korzyści zdrowotnych dla pacjenta nad uszczerbkiem zdrowotnym, który ekspozycja może spowodować. Dlatego szczególnie ważne jest zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz ochrony pacjenta i personelu medycznego przed niepożądanym oddziaływaniem promieniowania. więcej >>

Wejdzie w życie:

1 marca wejdzie w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dz.U. z 14 lutego 2007r. Nr 24, poz. 147. więcej >>

Weszło w życie:

22 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego. Dz.U. z 7 lutego 2007r. Nr 18, poz. 112. więcej >>

Wejdzie w życie:

22 lutego wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego. Dz.U. z 7 lutego 2007r. Nr 18, poz. 112. więcej >>

Weszło w życie:

1 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U. z 29 stycznia 2007r. Nr 13, poz. 84. więcej >>

Weszły w życie:

Dnia 9 grudnia 2006 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań ogólnych, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 213, poz. 1568; więcej >>

Wejdzie w życie:

20 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności. Dz.U. z 5 stycznia 2007r. Nr 1, poz. 7. więcej >>

Weszło w życie:

6 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U. z 22 grudnia 2006r. Nr 239, poz. 1739. więcej >>

Wejdzie w życie:

6 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U. z 22 grudnia 2006r. Nr 239, poz. 1739.
więcej >>

Weszło w życie:

27 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze. Dz.U. z 12 grudnia 2006r. Nr 228, poz. 1671.
więcej >>

Wejdzie w życie:

20 grudnia wejdzie w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dz.U. z 5 grudnia 2006r. Nr 222, poz.1630. więcej >>

Weszło w życie:

8 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie. Dz.U. z 23 listopada 2006r. Nr 210, poz.1554 . więcej >>

Wejdzie w życie:

9 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dz.U. z 24 listopada 2006r. Nr 213, poz. 1568.
więcej >>

Weszło w życie:

25 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 r. w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu. Dz.U. z 10 listopada 2006r. Nr 203, poz.1503. więcej >>

Wejdzie w życie:

25 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 r. w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu. Dz.U. z 10 listopada 2006r. Nr 203, poz. 1503. więcej >>

Weszło w życie:

13 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie. Dz.U. z 13 listopada 2006r. Nr 204, poz. 1509. więcej >>

Wejdzie w życie:

1 stycznia wejdzie w życie ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. z 20 października 2006r. Nr 191, poz. 1410. więcej >>

Weszło w życie:

24 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Dz.U. z 24 października 2006r. Nr 192, poz. 1418.
więcej >>

Wejdzie w życie:

26 października wejdzie w życie ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Dz.U. z 11 października 2006r. Nr 183, poz. 1354. więcej >>

Weszło w życie:

18 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu. Dz.U. z 3 października 2006r. Nr 178, poz.1321. więcej >>

Wejdzie w życie:

18 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu. Dz.U. z 3 października 2006r. Nr 178, poz. 1321. więcej >>

Weszło w życie:

1 października weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dz.U. z 27 lipca 2006r. Nr 135, poz.950. więcej >>

Wejdzie w życie:

4 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2006 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania zmian danych objętych pozwoleniem, pozwoleniem tymczasowym albo wpisem do rejestru oraz zmian dokumentacji będącej podstawą wydania pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru. Dz.U. z 19 września 2006r. Nr 167, poz. 1190.
więcej >>

Weszło w życie:

23 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. z 8 września 2006r. Nr 161, poz. 1142.
więcej >>

Wejdzie w życie:

15 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Dz.U. z 31 sierpnia 2006r. Nr 155, poz. 1115. więcej >>

Weszło w życie:

10 września weszła w życie ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 10 sierpnia 2006r. Nr 143, poz.1032. więcej >>

Wejdzie w życie:

10 września wejdzie w życie ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 10 sierpnia 2006r. Nr 143, poz. 1032. więcej >>

Weszło w życie:

19 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych. Dz.U. z 19 lipca 2006r. Nr 130, poz.905.
więcej >>

Wejdzie w życie:

19 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych. Dz.U. z 19 lipca 2006r. Nr 130, poz.905. więcej >>

Weszło w życie:

1 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. z 31 lipca 2006r. Nr 137, poz. 971. więcej >>

Wejdzie w życie:

4 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Dz.U. z 20 lipca 2006r. Nr 132, poz. 928. więcej >>

Weszło w życie:

17 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. z 17 lipca 2006r. Nr 127, poz. 892. więcej >>

Wejdzie w życie:

1 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Dz.U. z 30 czerwca 2006r. Nr 114, poz. 780. więcej >>

Weszło w życie:

29 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw. Dz.U. z 29 czerwca 2006r. Nr 111, poz. 756. więcej >>

Weszło w życie:

1 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. Dz.U. z 19 czerwca 2006r. Nr 101, poz.697. więcej >>

Weszło w życie:

1 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. Dz.U. z 19 czerwca 2006r. Nr 101, poz.697. więcej >>

Wejdzie w życie:

21 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych. Dz.U. z 6 czerwca 2006r. Nr 95, poz.661. więcej >>

Weszło w życie:

18 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej. Dz.U. z 18 maja 2006r. Nr 84, poz. 584. więcej >>

Wejdzie w życie:

26 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości. Dz.U. z 11 maja 2006r. Nr 80, poz. 565. więcej >>

Weszło w życie:

6 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie prowadzenia krajowego rejestru przeszczepień. Dz.U. z 6 maja 2006r. Nr 76, poz. 542. więcej >>

Wejdzie w życie:

13 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania chorób zakaźnych. Dz.U. z 28 kwietnia 2006r. Nr 73, poz. 516. więcej >>

Weszło w życie:

27 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Dz.U. z 12 kwietnia 2006r. Nr 61, Poz.435. więcej >>

Wejdzie w życie:

26 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Dz.U. z 11 kwietnia 2006r. Nr 60, poz. 425. więcej >>

Weszło w życie:

11 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Dz.U. z 11 kwietnia 2006r. Nr 60, poz. 430. więcej >>

Wejdzie w życie:

20 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych. Dz.U. z 5 kwietnia 2006r. Nr 56, poz. 397. więcej >>

Weszło w życie:

1 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Dz.U. z 14 marca 2006r. Nr 42, poz.283.
więcej >>

Wejdzie w życie:

29 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią. Dz.U. z 14 marca 2006r. Nr 42, poz. 292. więcej >>

Weszło w życie:

17 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego. Dz.U. z 17 marca 2006r. Nr 45, poz. 321. więcej >>

Wejdzie w życie:

17 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień. Dz.U. z 2 marca 2006r. Nr 36, poz. 254.

więcej >>

Weszło w życie:

2 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek. Dz.U. z 15 lutego 2006r. Nr 23, poz.178. więcej >>

Wejdzie w życie:

1 marca wejdzie w życie dyrektywa Komisji 2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzająca w życie dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich (1). Dz.Urz. UE L 038 z 9 lutego 2006r. strony 40-52. więcej >>

Weszło w życie:

24 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych. Dz.U.z 9 lutego 2006r. Nr 21, poz.163. więcej >>

Wejdzie w życie:

15 lutego wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Dz.U. z 31 stycznia 2006r. Nr 16, poz.126. więcej >>

Weszło w życie:

9 lutego weszła w życie ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dz.U. z 25 stycznia 2006r. Nr 12, poz.67. więcej >>

Wejdzie w życie:

9 lutego wejdzie w życie ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dz.U. z 25 stycznia 2006r. Nr 12, Poz.67.

więcej >>

Weszło w życie:

20 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej. Dz.U. z 12 stycznia 2006r. Nr 5, poz.32. więcej >>

Weszło w życie:

30 grudnia weszła w życie ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Dz.U. z 30 grudnia 2005r. Nr 267, poz. 2259. więcej >>

Wejdzie w życie:

5 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach. Dz.U. z 21 grudnia 2005r. Nr 250, poz. 2113.

więcej >>

Weszło w życie:

16 grudnia weszło w życie rozporządzenie Komisji (WE) nr 2049/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, zasady dotyczące wnoszenia opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków i pozyskiwania od niej pomocy administracyjnej przez mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (1). Dz.Urz. UE L 329 z 16 grudnia 2005r. strony 4-7.

więcej >>

Weszło w życie:

14 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Dz.U. z 29 listopada 2005r. Nr 232, poz.1973. więcej >>

Wejdzie w życie:

14 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Dz.U. z 29 listopada 2005r. Nr 232, poz. 1973. więcej >>

Weszło w życie:

1 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i wzoru zezwolenia na import produktu leczniczego. Dz.U. z 16 listopada 2005r. Nr 225, poz.1936. więcej >>

Wejdzie w życie:

1 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i wzoru zezwolenia na import produktu leczniczego. Dz.U. z 16 listopada 2005r. Nr 225, poz. 1936. więcej >>

Weszło w życie:

12 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych. Dz.U. z 28 października 2005r. Nr 213, poz.1780.

więcej >>

Wejdzie w życie:

11 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej. Dz.U. z 27 października 2005r. Nr 211, poz. 1762.

więcej >>

Weszło w życie:

29 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom. Dz.U. z 14 października 2005r. Nr 201, poz.1669.

więcej >>

Wejdzie w życie:

29 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania. Dz.U. z 14 października 2005r. Nr 201, poz. 1675.

więcej >>

Weszło w życie:

10 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U. z 10 października 2005r. Nr 197, poz. 1643. więcej >>

Wejdzie w życie:

13 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz sposobu ich przekazywania. Dz.U. z 28 września 2005r. Nr 186, poz. 1563. więcej >>

Weszło w życie:

1 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dz.U. z 30 września 2005r. Nr 189, poz. 1598.

więcej >>

Wejdzie w życie:

29 września wejdzie w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. z 12 września 2005r. Nr 161, poz. 1457.

więcej >>

Weszło w życie:

24 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U. z 9 września 2005r. Nr 174, poz.1456.

więcej >>

Wejdzie w życie:

21 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych. Dz.U. z 6 września 2005r. Nr 169, poz. 1424. więcej >>

Weszło w życie:

1 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń. Dz.U. z 15 czerwca 2005r. Nr 105, poz.882. więcej >>

Wejdzie w życie:

17 sierpnia 2005 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ″Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych″. Dz.U. Nr 143 z 2 sierpnia 2005r., poz. 1200. więcej >>

Weszło w życie:

4 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Dz.U. z 4 sierpnia 2005r. Nr 145, poz. 1219. więcej >>

Wejdzie w życie:

1 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Dz.U. z 17 sierpnia 2005r. Nr 154, poz. 1289. więcej >>

Weszło w życie:

24 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Dz.U. z 9 sierpnia 2005r. Nr 150, poz.1241.

więcej >>