e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

NIK: w Polsce wykonuje się za mało badań laboratoryjnych w ramach świadczeń POZ

Badania laboratoryjne są najtańszym i najłatwiej dostępnym źródłem informacji medycznej. Tymczasem nakłady ponoszone na ten cel w Polsce są wielokrotnie niższe niż w krajach wysokorozwiniętych. Niestety w Polsce nadal wykonuje się za mało badań laboratoryjnych w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, a ograniczenie dostępu do nich wynika m.in. ze sposobu finansowania. Niewykonanie badań laboratoryjnych we wczesnym stadium choroby, powoduje, że wraz z jej zaawansowaniem rosną koszty leczenia pacjenta. NIK zwraca również uwagę, że nie stworzono rejestru i wyceny badań laboratoryjnych oraz powszechnie obowiązującego systemu licencjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych, powiązanego z oceną jakości badań.

więcej >>

Pakiet onkologiczny – wyniki kontroli NIK

Zmiany organizacyjne wprowadzone w 2015 roku przez pakiet onkologiczny skróciły czas oczekiwania na badania dla pacjentów z wystawioną kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego. NIK wskazuje jednak, że pakiet onkologiczny w znaczący sposób nie poprawił sytuacji pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu, bowiem kartę DiLO uzyskała tylko część pacjentów, którzy ze względu na rozpoznanie kwalifikowali się do jej otrzymania.

więcej >>

(Nie)leczenie bólu

Nałożony na szpitale obowiązek leczenia i monitorowania skuteczności leczenia bólu u wszystkich pacjentów – nie tylko tych po operacjach – zwrócił uwagę na problem, ale go nie rozwiązał. Większość skontrolowanych przez NIK szpitali nadal ani nie wprowadziła regulacji dot. leczenia bólu, ani nie dokumentuje tych procedur. Pozbawia to pacjentów gwarancji, że zachowane będzie ich prawo do leczenia bólu, odpowiednio do stopnia jego natężenia. Nie we wszystkich szpitalach chorzy są też rzetelnie informowani o możliwych terapiach, korzyściach i zagrożeniach związanych z uśmierzaniem bólu.

więcej >>

Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia – kontrola NIK

W Polsce nie ma kompleksowego, spójnego i sprawnego systemu profilaktyki zdrowotnej, obejmującego planowanie działań, nadzór nad ich realizacją oraz ocenę uzyskiwanych efektów. Dostęp do świadczeń profilaktycznych był niewystarczający, niektóre regiony były odcięte od profilaktycznych badań przesiewowych, a tam, gdzie takie możliwości były - problemem była niska zgłaszalność na badania. W efekcie badaniami profilaktycznymi objęto ograniczoną liczbę pacjentów, nieprzekraczającą nawet połowy uprawnionych.

więcej >>

NIK o programach wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki macicy

Skuteczność programów, które miały pomóc we wczesnym wykrywaniu nowotworów piersi i szyjki macicy na Lubelszczyźnie była niewielka. Nie pomogło nawet zapewnienie wystarczających środków na profilaktykę. Liczba kobiet zgłaszających się na badania cytologiczne spadła, a zasadniczy cel Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, czyli zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu raka piersi i raka szyjki macicy nie został osiągnięty.

więcej >>

Tworzenie i wsparcie rodzin zastępczych – wyniki kontroli NIK

Rodzinne formy opieki rozwijają się zbyt wolno w stosunku do potrzeb, choć jest to najkorzystniejsza z form pomocy dla dzieci potrzebujących wsparcia. System pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz system wsparcia już funkcjonujących rodzin zastępczych jest niewydolny. Rodzin zastępczych nie tylko nie przybywa, ale ich liczba spada.

więcej >>

Eksperci: rośnie liczba zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM)

Od ponad 20 lat w Polsce rośnie liczba zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM), chorobę, która może doprowadzić do niepełnosprawności, a nawet zgonu. Jedyną skuteczną metodą zabezpieczenia się przed nią jest szczepienie - mówili specjaliści na konferencji prasowej zorganizowanej w Centrum Prasowym PAP.

więcej >>

NIK o odpadach medycznych w województwie wielkopolskim

System unieszkodliwiania odpadów medycznych w szpitalach województwa wielkopolskiego funkcjonuje nieprawidłowo. Szpitale nie wykonują wszystkich ustawowych obowiązków, w szczególności w zakresie dokumentowania tych odpadów. Nie przestrzegają własnych przepisów, ani warunków określonych w umowach z usługodawcami. NIK zwraca uwagę, że stosowany w wielkopolskich szpitalach sposób postępowania z odpadami medycznymi zagraża zdrowiu ludzi oraz środowisku.

więcej >>

Profilaktyka raka szyjki macicy

Dzięki Programowi profilaktyki raka szyjki macicy liczba kobiet, które zgłaszają się na badania cytologiczne wzrosła z 12,7% w 2006 r. do 42,11% w 2015 roku. W Polsce nowotwory złośliwe szyjki macicy powodują 3,8% zgonów nowotworowych u kobiet.

więcej >>

Realizacja zadań przez NFZ – kontrola NIK

Zwiększanie nakładów na świadczenia zdrowotne i tworzenie kolejnych programów nie przynosi oczekiwanych efektów: kolejki pacjentów do lekarzy nie maleją, nie skraca się też czas oczekiwania na większość zabiegów.

więcej >>

NIK o leczeniu pacjentów z udarem mózgu

Aż jedna trzecia pacjentów z podejrzeniem udaru mózgu trafia do szpitali nieposiadających oddziałów udarowych i leczona jest w oddziałach neurologicznych bądź na zwykłych oddziałach wewnętrznych. Dzieje się tak pomimo, że w Polsce istnieje rozbudowana sieć 174 szpitali posiadających dobrze przygotowane oddziały lub pododdziały udarowe, zapewniające szybką i jednoznaczną diagnozę, dające dostęp do skuteczniejszych metod leczenia i natychmiastowej rehabilitacji neurologicznej. Badania NIK dowodzą, że leczenie w specjalistycznej placówce, z wykorzystaniem nowoczesnych i skutecznych metod zwiększa nawet czterokrotnie szanse pacjenta na przeżycie udaru i powrót do normalnego funkcjonowania.

więcej >>

Realizacji programów polityki zdrowotnej przez samorządy – kontrola NIK

Samorządowe programy polityki zdrowotnej, ze względu na ograniczony zakres, nie przyczyniły się w istotny sposób do poprawy zdrowia i jakości życia Polaków. Obok niewielkich nakładów finansowych przeznaczanych na ten cel, skuteczność działań obniżają także uwarunkowania prawne i organizacyjne. Brakuje m.in. precyzyjnych wskazówek dotyczących opracowywania, wdrażania i monitorowania programów. W obecnej formie programy utrwalają nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych, bowiem zależą od zasobności poszczególnych samorządów.

więcej >>

NIK skontrolował restrukturyzację szpitali korzystających ze środków publicznych

W Polsce nie wprowadzono skutecznych mechanizmów, które motywowałyby szpitale korzystające w latach 2005-2014 ze wsparcia ze środków publicznych, do podejmowania restrukturyzacji. Pomoc z budżetu państwa przekazana szpitalom na ograniczenie ich zadłużenia, nie wymuszała konsekwentnej realizacji planów restrukturyzacji. Z kolei pomoc finansowa i rzeczowa przekazywana szpitalom przez podmioty publiczne nie była uzależniona od wdrożenia działań naprawczych. W efekcie zewnętrzne wsparcie nie wpływało znacząco na poprawę wyników finansowych szpitali. Decydujący wpływ na skuteczność restrukturyzacji skontrolowanych szpitali, miała nie skala uzyskanego wsparcia lecz racjonalizacja kosztów działalności.

więcej >>

Organizacja i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej

O dostępności i finansowaniu diagnostyki laboratoryjnej dyskutowali eksperci zaproszeni do Najwyższej Izby Kontroli. Badania laboratoryjne są najtańszym i najłatwiej dostępnym źródłem informacji medycznej, tymczasem dostęp do nich plasuje Polskę na jedynym z ostatnich miejsc wśród krajów europejskich, a nakłady są wielokrotnie niższe niż w krajach wysokorozwiniętych.

więcej >>

Jak się leczyć podczas wakacji?

Dlaczego warto zabrać ze sobą kartę EKUZ i w jakich sytuacjach należy z niej skorzystać, jadąc do krajów UE? Gdzie szukać pomocy medycznej podczas urlopu w Polsce poza miejscem zamieszkania? Jak zapakować wakacyjną apteczkę? – Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje jak należy postępować w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia w trakcie wakacyjnych wojaży.

więcej >>

NIK o pomocy osobom dotkniętym przemocą domową

Interdyscyplinarne działania służące udzielaniu pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej przyczyniają się do poprawy sytuacji większości osób, uczestniczących w procedurze "Niebieskie Karty". Jednakże zdaniem NIK te działania są jeszcze zbyt mało skuteczne w doprowadzaniu do trwałego ustania tego rodzaju przemocy.

więcej >>

NIK: Korzystanie z zewnętrznych usług w szpitalach odbywa się z naruszeniem prawa

Szpitale publiczne coraz częściej zlecają zewnętrznym wykonawcom zarówno swoje podstawowe zadania, czyli udzielanie świadczeń medycznych, jak i usługi niemedyczne, takie jak sprzątanie, pranie, żywienie pacjentów czy transport sanitarny. Przeznaczają na te cele spore kwoty: 11 skontrolowanych szpitali wydawało na usługi zewnętrzne w kontrolowanym okresie (2012-2014) co roku od niemal 4 mln zł do 77 mln zł, co stanowiło nawet ponad 30% kosztów ich działalności.

więcej >>

Realizacja świadczeń z zakresu kardiologii – wyniki kontroli NIK

W kontrolowanych szpitalach pacjenci mieli zapewniony dostęp do świadczeń kardiologii inwazyjnej finansowanych ze środków publicznych, a wskaźnik śmiertelności po zabiegach tego typu obniżał się z roku na rok. NIK zwraca uwagę na dysproporcję w wycenie przez NFZ świadczeń kardiologii inwazyjnej i zachowawczej: stawki wypłacane za leczenie zachowawcze nie pokrywają jego kosztów, natomiast pięcio-, sześciokrotnie wyższe kwoty za leczenie inwazyjne sprawiają, że placówki, zwłaszcza te niepubliczne, koncentrują się na udzielaniu tych świadczeń i chętnie przejmują szpitalne oddziały kardiologii.

więcej >>

Kontrola NIK wykazała uchybienia w 73,5 proc. dokumentacji medycznych

Placówki medyczne nie przykładają wystarczającej wagi do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów, choć są to dokumenty wpływające na przebieg leczenia, postępowania sądowe czy rozliczenia z NFZ. Największy bałagan stwierdzono w dokumentacji przychodni: w kartach pacjentów brakowało istotnych informacji na temat przebytych chorób, pobytów w szpitalu, czy chorób przewlekłych. Nieco lepiej sytuacja wyglądała w szpitalach, ale tam z kolei problemem jest zróżnicowana częstotliwość dokonywanych wpisów, wadliwa korekta błędów i brak prawidłowej autoryzacji wpisów. NIK dostrzega problem braku czasu na uzupełnianie dokumentacji, jednocześnie wskazuje jednak, że część uchybień wynika po prostu z braku należytej staranności personelu.

więcej >>

Świadczenie pomocy osobom starszym – wyniki kontroli NIK

Na wolne miejsce w domu pomocy społecznej nie czeka się już latami. Kolejki teoretycznie się skróciły, w niektórych domach można dostać miejsce od ręki, a część nawet ogranicza swoją działalność z powodu braku chętnych. Jest to jednak złudne, bo opieki wymaga coraz więcej osób starszych. NIK wskazuje, że to nieuzasadnione różnice w opłatach przeniosły ciężar zainteresowania seniorów na zakłady opiekuńczo-lecznicze. Część pensjonariuszy przejmują też placówki niepubliczne – tańsze, bo standardy jakie muszą spełniać są niższe niż w placówkach publicznych.

więcej >>

NIK o kształceniu kadr medycznych

Sposób kształcenia kadr medycznych nie zapewniał przygotowania wystarczającej liczby specjalistów, dostosowanej do zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Brakuje kompleksowej strategii, uwzględniającej trendy demograficzne i epidemiologiczne, limity przyjęć wyznaczają uczelnie, kierując się własnymi analizami, a przede wszystkim własnym rachunkiem ekonomicznym, a brak informacji na temat emigracji personelu medycznego uniemożliwia jej przeciwdziałanie. NIK przestrzega, że próby nadrobienia wieloletnich zaległości poprzez przyspieszanie cyklu kształcenia lekarzy niosą ryzyko co do utrzymania jakości kształcenia.

więcej >>

NIK: Potrzebne są zmiany w przepisach oraz w sposobie funkcjonowania nadzoru nad rynkiem farmaceutycznym

Do czasu wprowadzenia ustawy antywywozowej nadzór Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej nad obrotem produktami leczniczymi był niewystarczający. Przede wszystkim z powodu braku odpowiednich narzędzi. Dostępność leków dla pacjentów nie była odpowiednio monitorowana, a szczególnie mało skuteczne było przeciwdziałanie niekontrolowanemu wywozowi leków za granicę w ramach tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji. Skuteczność nowych przepisów wymaga stałego nadzoru, zwłaszcza że do zakończenia kontroli wciąż nie udało się zagwarantować pacjentom niezakłóconego dostępu do leków ratujących zdrowie lub życie.

więcej >>

Rynek suplementów diety - NIK zorganizował panel ekspertów

Najwyższa Izba Kontroli bada, czy warty trzy miliardy złotych rynek suplementów diety jest właściwie regulowany. Planowaną kontrolę poprzedził panel ekspertów, z którego wynika, że nadzór nad tymi produktami jest pozorny, a konsumenci z powodu agresywnej promocji powszechnie mylą suplementy z lekami.

więcej >>

Poziom satysfakcji pacjenta w POZ - wyniki ankiety

Najbardziej istotne dla pacjentów korzystających z opieki lekarza POZ są profesjonalizm personelu medycznego oraz czas oczekiwania na wizytę u lekarza – wynika z przeprowadzonej przez NFZ ankiety Badanie Satysfakcji Pacjenta Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Ankietę wypełniło ponad 35 tys. osób.

więcej >>

NIK o realizacji zadań przez NFZ

Zwiększanie środków na leczenie nie przełożyło się na poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych. Podobnie jak w latach ubiegłych średni czas oczekiwania na świadczenia wydłuża się, a kolejki do lekarzy i szpitali różnią się w zależności od województwa. Nadal w wielu regionach brakuje lekarzy wybranych specjalności. NIK zauważa jednak także tendencje pozytywne, m.in. zmniejszanie tzw. nadwykonań.

więcej >>

Ponad milion Polek skorzystało z mammografii w 2015 r.

Ponad milion przebadanych kobiet, około kilkunastu tysięcy postojów mammobusów - to bilans Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w 2015 roku.

więcej >>

NIK: Ośrodki pomocy społecznej słabo wspierają rodziny zagrożone odebraniem dzieci

Ośrodki pomocy społecznej słabo wspierają rodziny dysfunkcyjne, którym grozi odebranie dzieci. Nie docierają do wszystkich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, skupiają się na analizowaniu dokumentów, a z powodu braku funduszy mają za mało asystentów wspierających. NIK wskazuje, że ośrodki powinny aktywniej wyszukiwać potrzebujących pomocy, bo rodzin z problemami przybywa.

więcej >>

Podstawowa i specjalistyczna opieka medyczna – wyniki kontroli NIK

Podstawowa opieka zdrowotna, która powinna być filarem systemu ochrony zdrowia, nie działa wystarczająco skutecznie na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i ich wczesnego wykrywania. Brakuje kompleksowej, przemyślanej i konsekwentnie prowadzonej profilaktyki. Nie ma w Polsce tradycji takiego holistycznego podejścia, mimo planów, by je wypracować. Większość lekarzy POZ nie wykonuje lub nie dokumentuje badań profilaktycznych, pozwalających rozpoznać choroby cywilizacyjne. Zachowaniu ciągłości opieki nie sprzyja z kolei zatrudnianie lekarzy na cząstkach etatów. NIK wskazuje, że zaledwie połowa wizyt odbywa się u lekarza wybranego przez pacjenta, a dostęp do świadczeń w poszczególnych regionach jest nadal bardzo zróżnicowany.

więcej >>

NIK o systemie pomocy społecznej dla uchodźców

Polska zapewnia uchodźcom odpowiednie warunki pobytu i stosowną opiekę lekarską. Jednak udzielana pomoc nie służy jeszcze wystarczająco integracji uchodźców ze społeczeństwem, ani nie sprzyja podjęciu przez nich samodzielnego życia po zakończeniu okresu przejściowego. NIK wskazuje, że na razie większość uchodźców traktuje Polskę jedynie jako kraj tranzytowy na drodze do Europy Zachodniej.

więcej >>

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2014 r.

Główny Urząd Statystyczny przygotował publikację "Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2014 roku". Zawiera ona informacje o liczbie i strukturze placówek pomocy społecznej, ich pracownikach, wolontariuszach oraz o różnych formach udzielanej pomocy, a także o zbiorowości osób z tej pomocy korzystających.

więcej >>

Dzieci i kobiety w ciąży mają prawo do świadczeń zdrowotnych

Osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz posiadają obywatelstwo polskie lub kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, które posiadają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych bez względu na to, czy są – czy też nie są – objęte powszechnym (obowiązkowym lub dobrowolnym) ubezpieczeniem zdrowotnym.

więcej >>

Walka z nadwagą i otyłością

24 października po raz kolejny obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Otyłością. To dobra okazja, aby zwrócić uwagę na naszą kondycję i sposób odżywiania. Odpowiedni sposób żywienia, dbałość o prawidłową masę ciała oraz bycie aktywnym fizycznie przyczyniają się nie tylko do zmniejszenia ryzyka zachorowania na choroby przewlekłe takie jak cukrzyca, choroby układu krążenia czy dolegliwości kostno-stawowe, ale też do przeciwdziałania nowotworom złośliwym.

więcej >>

NIK: Mała aktywność ośrodków pomocy społecznej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że ośrodki pomocy społecznej nie wykorzystują ogółu możliwości, aby dotrzeć do wszystkich osób, które potrzebują ich pomocy. Współpracują tylko z niektórymi organizacjami pozarządowymi, nie wyszukują aktywnie potrzebujących, często ograniczając się do biernego wykonywania rutynowych czynności i reagowania na zgłoszenia. Wpływ na ograniczone rozpoznawanie sytuacji społecznej miała m.in. nie zawsze optymalna obsada kadrowa ośrodków.

więcej >>

Jak ustrzec się przed zachorowaniem na grypę i jej powikłaniami?

Od 3 lat w Polsce odsetek osób szczepiących się przeciwko grypie utrzymuje się na stałym poziomie ok. 3,7% Polaków. Największą przeszkodą w poprawie wyszczepialności jest kłopot z niskim poziomem wiedzy o profilaktyce grypy i korzyściach ze szczepień.

więcej >>

Zatrudnienie w służbie zdrowia – wyniki kontroli NIK

Kontrakty podpisywane z lekarzami nie są elementem rozstrzygającym o kondycji finansowej szpitali. Wśród zadłużonych placówek są zarówno te, które zawierały kontrakty, jak i te, które zatrudniały personel na tradycyjnych umowach o pracę. Dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów ważniejsza od formy zatrudnienia personelu może okazać się konieczność załatania powiększającej się luki wśród kolejnych pokoleń lekarzy.

więcej >>

Jak pomagać ofiarom przemocy w rodzinie? – dyskusja ekspertów

W 2014 roku Policja zidentyfikowała 105 tys. ofiar przemocy domowej oraz 78 tys. osób podejrzanych o jej stosowanie. Wypełniono blisko 78 tys. Niebieskich Kart i wydano 2300 nakazów opuszczenia lokalu. Zaproszeni do NIK eksperci mówią jednak, że to czubek góry lodowej, a zjawisko przemocy w rodzinie wybiega daleko poza oficjalne statystyki.

więcej >>

Po 2020 roku w Polsce zacznie brakować środków na leczenie pacjentów

Obecny system finansowania ochrony zdrowia w Polsce nie pozwala na pokrycie zwiększonego popytu na świadczenia zdrowotne, którego należy się spodziewać w najbliższych latach. Przy założeniu utrzymania w przyszłości funkcjonującego dziś mechanizmu, luka w finansowaniu potrzeb zdrowotnych ze środków publicznych sięgnie 3,11 % PKB w 2060 roku. Firma doradcza EY wskazuje, że rozwiązaniem długoterminowym nie będzie stopniowe zwiększanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż pozwoli tylko na chwilowe zniwelowanie luki do 2020 roku. Zwiększenie środków na opiekę zdrowotną można osiągnąć poprzez Dodatkowe Ubezpieczenia Zdrowotne, większą solidarność płatników składek i zwiększenie efektywności leczenia.

więcej >>

Dzięki rehabilitacją prowadzonym przez ZUS ponad połowa osób odzyskała zdolność do pracy

Z programów rehabilitacji leczniczej realizowanych przez ZUS korzysta coraz więcej osób. Na taką formę pomocy w 2014 roku mogło liczyć 77 tys. osób, w tym roku może być to 86 tys. Rehabilitacja jest bezpłatna i może być prowadzona w systemie stacjonarnym bądź ambulatoryjnym. Skorzystać z niej mogą wszyscy ubezpieczeni, którzy rokują szanse na powrót do pracy. Program jest systematycznie rozszerzany przez ZUS o kolejne schorzenia.

więcej >>

NIK - Brakuje rozwiązań systemowych dotyczących funkcjonowania szpitali klinicznych

Potencjał szpitali klinicznych mógłby być lepiej wykorzystywany, ale obowiązujące przepisy utrudniają zachowanie partnerskich stosunków pomiędzy uczelniami medycznymi a szpitalami klinicznymi. Uczelnie pełniąc rolę nadrzędną prowadzą w szpitalach badania, korzystają z ich sprzętu, zatrudniają tam dodatkowo własną kadrę i organizują studenckie staże – teoretycznie za wszystko płacąc. W praktyce jednak najczęściej przekazywane szpitalom środki są zbyt małe, żeby pokryć wszystkie koszty. Szpitale zostają więc ze sprzętem do naprawienia, rachunkami do uregulowania i długami do spłacenia.

więcej >>

Dyskopatia kręgosłupa, a rezonans magnetyczny

Siedzenie wielu godzin przed komputerem czy za kierownicą, a także rzadkie uprawianie sportu to prosta droga do dyskopatii kręgosłupa lędźwiowego. Aby szybko ją zdiagnozować i rozpocząć rehabilitację, a tym samym uniknąć zażywania leków czy nawet chirurgicznego skalpela, należy wykonać badanie rezonansem magnetycznym. więcej >>

Udar słoneczny, udar cieplny, przegrzanie cieplne – jak udzielić pierwszej pomocy

Z wyczerpaniem cieplnym mamy do czynienia, gdy – z powodu długiego przebywania na słońcu – w organizmie następuje nadmierna utrata płynów i soli. Udar słoneczny powstaje przy dużym, bezpośrednim nasłonecznieniu. Udar cieplny to reakcja organizmu, która występuje po dłuższym działaniu wysokiej temperatury na nasze ciało - może doprowadzić nawet do utraty przytomności. Co robić, gdy wystąpią pierwsze objawy? więcej >>

Na Mazowszu wzrosła liczba pobrań narządów do przeszczepów

Od 2010 roku na Mazowszu liczba pobrań od zmarłych dawców wzrosła prawie dwukrotnie. Jest to efekt m.in. kolejnych spotkań w szpitalach w ramach programu "Partnerstwo dla transplantacji".

więcej >>

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

GIS na swojej stronie internetowej zamieścił informację na temat zasad bezpieczeństwa podczas upałów. Gdy temperatura powietrza osiąga 30°C i więcej, zwiększa się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.

więcej >>

Raport o brakach lekarzy specjalistów

Naczelna Izba Lekarska opublikowała pełną treścią raportu Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji na temat sytuacji demograficznej lekarzy specjalistów i lekarzy dentystów specjalistów. Raport pt. "Lekarzy jest za mało, a będzie jeszcze mniej" omawiany był m.in. na konferencji prasowej w NIL.

więcej >>

Pomoc lekarska w dni wolne od pracy

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w sytuacji nagłego zachorowania pacjent ma do dyspozycji różne formy pomocy medycznej - w zależności od rodzaju i stopnia ciężkości dolegliwości.

więcej >>

Finansowanie rehabilitacji leczniczej niepełnosprawnych

Najwyższa Izba Kontroli proponuje , żeby to NFZ, a nie PFRON finansował rehabilitację leczniczą. NIK uważa, że system finansowania potrzeb osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pomaga identyfikować te potrzeby, lecz ich nie zaspokaja.

więcej >>

Problem z leczeniem chorób rzadkich w Polsce

W Polsce około 2 mln osób cierpi na rzadkie choroby. Niestety państwo nie zapewnia im właściwego leczenia. Przypomniałą o tym Nowa Trybuna Opolska w reportażu poświęconym osobo z rzadkimi schorzeniami.

więcej >>

30 dni na zwrot nadpłaty podatku dla rodzin wielodzietnych

Duże rodziny, wychowujące trójkę i więcej dzieci, otrzymają zwrot podatku wynikający z rozliczenia ulgi na dzieci w deklaracji PIT szybciej. Na zwrot poczekają najwyżej miesiąc, a nie trzy miesiące.

więcej >>

W Polsce jest wielu potencjalnych dawców szpiku

Polska znajduje się na trzecim miejscu w Europie i siódmym na świecie pod względem liczby osób znajdujących się w światowej bazie dawców szpiku (Bone Marrow Donors Worldwide - BMDW). Zarejestrowanych jest 25 mln potencjalnych dawców, z czego ponad 740 tys. to Polacy.

więcej >>

Zatrudnianie niepełnosprawnych

Niepełnosprawni w Polsce tracą pracę. W krajach UE na dziesięciu niepełnosprawnych zatrudnienie znajduje pięciu, natomiast w Polsce tylko dwóch.

więcej >>

Coraz mniej dzieci korzysta z leczenia uzdrowiskowego

Z danych NFZ wynika, że od kilku lat spada liczba dzieci korzystających z leczenia uzdrowiskowego. Lekarze wystawiają coraz mniej skierowań na pobyt w uzdrowisku. Dzieci często nie dojeżdżają do placówek, choć mają skierowanie.

więcej >>

Badania kontrolne zdrowych dzieci

Specjaliści podkreślają, że każde dziecko powinno raz w roku zostać poddane kontroli lekarskiej. U dziecka powinny zostać wykonane również takie badania jak: morfologia krwi, badanie moczu, a u dzieci z nadwagą badanie cholesterolu.

więcej >>

Już trzylatki uczą się pierwszej pomocy

W Bydgoszczy w ramach programu "Mały ratowniczek” w zajęciach uczestniczą już trzylatki. Maluchy uczą się, jak wezwać pomoc: wybrać właściwy numer, przedstawić się i powiedzieć, co się stało.

więcej >>

Do szpitala pacjent musi się zgłosić z oryginałem skierowania

Od 1 stycznia 2015r. obowiązują nowe przepisy dotyczące oryginałów skierowań do szpitala oraz do wszystkich świadczeń specjalistycznych wykonywanych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Zgodnie z nimi, pacjent ma tylko 14 dni od dnia wpisania na listę oczekujących na doręczenie szpitalowi oryginału skierowania do szpitala.

więcej >>

Zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane w formie elektronicznej

Do końca 2017 roku zwolnienia lekarskie (tzw. L4) będą mogły być wystawiane w formie elektronicznej lub papierowej. Od 2018 r. stosowane mają być już tylko e-zwolnienia.

więcej >>

Zintegrowany Informator Pacjenta

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że najstarszy zarejestrowany użytkownik Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP) ma 106 lat, a najmłodsza osoba z założonym kontem w ZIP to kilkunastodniowy noworodek.

więcej >>

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Z roku na rok wzrasta oporność bakterii na antybiotyki. A to oznacza, że leczenie różnego rodzaju zakażeń bakteryjnych staje się mniej skuteczne. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim wskutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków. Aby promować wiedzę na ten temat, Komisja Europejska ustanowiła 18 listopada corocznym, Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach.

więcej >>

Polacy zażywają zbyt wiele suplementów diety

Polacy zażywają coraz więcej suplementów diety, często w sposób nieodpowiedzialny i niekontrolowany. Eksperci Instytutu Żywności i Żywienia przestrzegają właśnie przed nieodpowiedzialnym zażywaniem suplementów diety. Zamiast łykania witamin w pigułkach zalecają stosowanie zdrowej, zbilansowanej diety.

więcej >>

Wydawanie pacjentowi dokumentów po leczeniu w szpitalu

Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla, że świadczeniodawca zobowiązany jest do wydawania pacjentowi po zakończeniu leczenia szpitalnego, niezależnie od karty informacyjnej, także innych dokumentów.

więcej >>

Zmiana zasad wystawiania recept lekarskich

NFZ poinformował, że od 4 października 2014 r. zmieniły się zasady wystawiania recept. Zmiany polegają zwłaszcza na wydłużeniu okresu, na jaki może zostać wystawiona recepta, oraz zwiększeniu ilości leku, jaką można przepisać na jednej recepcie. więcej >>

Niepełnosprawni w pracy

W Polsce żyje prawie trzy miliony czterysta tysięcy osób niepełnosprawnych, a w tym ponad dwa miliony w wieku produkcyjnym. Niestety tylko co czwarty pracuje zawodowo i choć z każdym rokiem wskaźnik ten się poprawia, to wciąż daleko nam do innych krajów Unii Europejskiej, gdzie zatrudnienie niepełnosprawnych wynosi około 50 proc. więcej >>

Pacjent ma prawo leczyć się na terenie całego kraju

Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że świadczenia szpitalne i ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane pacjentom nie podlegają rejonizacji. więcej >>

Coraz gorzej słyszymy

Światowa Organizacja Zdrowia podała, że ponad 328 milionów dorosłych i 32 miliony dzieci na świecie ma niedosłuch w znacznym lub głębokim stopniu, a aż ponad miliard zmaga się na co dzień z różnymi problemami słuchowymi, które utrudniają codzienną komunikację społeczną. więcej >>

Stan uzębienia polskich dzieci nadal fatalny

W pierwszej połowie XX w. na setkę dzieci w wieku 7-16 lat, tylko dwoje miało zdrowe wszystkie zęby. Z ostatnich danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że ten stan nie za bardzo się poprawił. więcej >>

Coraz więcej zakażeń wirusem HIV

Z roku na rok wrasta liczba zakażeń wirusem HIV. Z danych do maja 2014r. wynika, że w Polsce zakażonych HIV jest ponad 17 tys. osób. Ponad 3 tys. zachorowało na AIDS, z czego ponad połowa zmarła. Wśród zakażonych jest coraz więcej osób MSM, czyli mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami. więcej >>

Patyczki do uszu mogą być niebezpieczne

Higieniczne patyczki do uszu mogą być niebezpieczne. Ich używanie może prowadzić nawet do pęknięcia błony bębenkowej i tymczasowego uszkodzenia słuchu.

więcej >>

Opalaj się z głową!

Chcesz opalić na brązowo? Lekarze przestrzegają, że nie należy się z tym spieszyć. Należy stopniowo zwiększać dawki ekspozycji na słońce. Dotyczy to przede wszystkim osób z jasną karnacją skóry. W upalne dni lepiej nie opalać się od godz. 11 do 14, bo wtedy promieniowanie jest najsilniejsze. Trzeba pamiętać o stosowaniu kremów do opalania z filtrami, które ochronią naszą skórę i pozwalają one na uzyskanie pięknej brązowej opalenizny. więcej >>

Potrzebna krew!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach apeluje, aby oddawać krew. Krew jest stosowana nie tylko podczas zabiegów po wypadkach, ale i podczas planowych operacji. więcej >>

Emeryci i renciści bez prawa do zasiłku w razie utraty zatrudnienia

Przepisy, zgodnie z którymi emeryci i renciści płacący obowiązkowo składki na ubezpieczenie chorobowe nie mają prawa do zasiłku w razie utraty zatrudnienia, są zgodne z ustawą zasadniczą. Trybunał orzekł we wtorek, że art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie narusza art. 67 ust. 1 i art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy zasadniczej. więcej >>

Krótszy czas pracy niepełnosprawnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przedłożony przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Zgodnie z projektem, czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym i umiarkowanym nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.

więcej >>

Polki umierają najczęściej z powodu raka płuc

U Polek rak płuc to pierwsza nowotworowa przyczyna zgonów. Jeszcze cztery lata temu był to rak piersi. Kobiety w Polsce umierają na zawał serca dwa razy częściej niż Hiszpanki, a z powodu udaru trzy razy częściej niż Francuzki. więcej >>

Państwowa Inspekcja Pracy zbadała wypadki przy pracy z 2013 roku

Państwowa Inspekcja Pracy zbadała 1888 wypadków przy pracy, do których doszło w 2013 r. Jak poinformowała Inspekcja, poszkodowanych w nich zostało 2 319 osób, z tego 315 poniosło śmierć, a 735 doznało ciężkich obrażeń ciała. więcej >>

Fatalny stan uzębienia Polaków

Czy Polacy chodzą regularnie do dentysty? Niestety nie, na wizytę decydują się dopiero wówczas, gdy dopada ich ból zęba. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że prawie połowa mieszkańców Polski w 2012 r. zrezygnowała z wizyty u stomatologa ze względów finansowych. więcej >>

Wszystkie żłobki muszą być wpisane do rejestru i klubów dziecięcych

Od 4 kwietnia wszystkie żłobki muszą być wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Końca dobiegł trzyletni okres przejściowy, w którym prywatne placówki, powstałe przed wejściem w życie tzw. ustawy żłobkowej, miały dostosować się do jej wymogów. więcej >>

ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie w Wielkopolsce

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje zwolnienia lekarskie. Kontrolerzy sprawdzają lekarzy wystawiających L-4 jak i pacjentów. Kontrole są spowodowane nadużywaniem zwolnień bez uzasadnionej przyczyny. więcej >>

ZUS skontrolował prawie 484 tys. osób

W 2013 r. obniżono i wstrzymano prawie 63 tys. wypłat świadczeń chorobowych na kwotę ponad 212 mln. zł. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy objęła prawie 484 tys. osób. więcej >>

Polacy biorą za dużo leków bez recepty i nie czytają ulotek

Dane CBOS pokazują, że aż 80 proc. Polaków zażywa leki bez recepty przynajmniej od czasu do czasu, a 70 proc. robi to co najmniej raz w miesiącu. Wiele osób w ogóle nie czyta ulotek i nie zdaje sobie sprawy, że złe dawkowanie takich specyfików może mieć złe skutki dla zdrowia. więcej >>

W Wielkopolsce rośnie liczba przeszczepów

W Wielkopolsce w ostatnich pięciu latach podwoiła się liczba wykonanych przeszczepów. W 2009 było ich ponad 100, a w 2013 ponad 270. W 2013 roku najwięcej przeszczepiono nerek - 157, było ponad 100 przeszczepów szpiku, a nowe serce dostało 5 osób. więcej >>

Coraz więcej osób pali papierosy

Lekarze i kampanie społeczne zachęcają do zdrowego trybu życia. Palaczom zalecają zaś rzucenie palenia. Chociaż w wielu rejonach świata palenie tytoniu staje się coraz mnij popularne, jednak całkowita liczba palaczy wciąż rośnie. Obecnie jest ich ok. 1 mld, a liczna wypalonych papierosów w 2012 r. wyniosła 6,25 bilionów. Maleje jednak odsetek palących. Obecnie na świecie po papierosa sięga codziennie ok. 31 proc. mężczyzn i 6,2 proc. kobiet, podczas gdy 30 lat temu odsetki te wynosiły odpowiednio: 41 proc. oraz 10,6 proc.

więcej >>

O zawodzie ratownika narciarskiego

Egzamin na ratownika narciarskiego w bieżącym sezonie zdały tylko cztery osoby. Zawód ten funkcjonuje od roku i niestety nie ma zbyt wielu chętnych na jego wykonywanie - tłumaczą ratownicy górscy, którzy organizują kursy i egzaminy na ratowników narciarskich. więcej >>

Właściwe odżywianie dzieci

Za złe odżywianie dzieci w znacznym stopniu odpowiada szkoła; W diecie młodych Polaków stałym elementem są słodycze, a brakuje w niej warzyw, owoców i pełnowartościowych produktów. Czy za właściwą dietę dzieci odpowiadają tylko rodzice, czy wpływa na nią również szkoła czy przedszkole?

więcej >>

Pieniądze na leczenie czerniaka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 10 mln zł na kontynuowanie wytwarzania szczepionki dla chorych na czerniaka, którzy leczeni są poznańskim specyfikiem. Poinformował o tym Głos Wielkopolski. więcej >>

Czy wzrośnie zatrudnienie niepełnosprawnych w 2014 roku?

Rząd przyjął ustawę okołobudżetową, która zakłada, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie niezależne od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Sprawa ta budzi jednak kontrowersje wśród polityków. więcej >>

Siódma edycja programu

Siódma edycja Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży "Mam Haka na Raka" poświęcona jest nowotworom układu chłonnego - chłoniakom. Do programu można zarejestrować się w Internecie. Ogólnopolski program "Mam Haka na Raka" ma na celu zaangażowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w budowanie świadomego zdrowotnie społeczeństwa i przekonanie obywateli do wykonywania badań profilaktycznych. więcej >>

Profilaktyczne badania lekarskie dzieci

Profilaktyczne badania lekarskie dzieci czyli tzw. bilanse są ważnym elementem opieki nad dziećmi. Pozwalają one w porę wychwycić nieprawidłowości w rozwoju. Rodzice mają obowiązek dopilnować, aby były przeprowadzane. więcej >>

Zasady bezpiecznego grzybobrania

Jesień to sezon na grzybobranie. Niestety brak doświadczenia w zbieraniu grzybów może doprowadzić do zatrucia grzybami. W Polsce notuje się średnio kilkaset takich zatruć, część z nich nawet śmiertelnych. Co robić, aby grzybobranie było bezpieczne? więcej >>

Nowa metoda leczenia dysleksji

W Trójmieście u dzieci i młodzieży rozpoczęto stosowanie nowej metody leczenia dysleksji – metody Warnkego. Metoda ta pozwala na oddziaływanie na przyczyny, a nie objawy dysleksji. więcej >>

Raport NIK na temat leczenia stomatologicznego

Najwyższa Izby Kontroli uważa, że Ministerstwo Zdrowia bagatelizuje problem próchnicy, mimo że wiąże się z nią ryzyko wielu chorób. więcej >>

Polacy płacą najwięcej w Europie za leki refundowane

Z nowego raportu firmy IMS Health,która cały czas monitoruje rynki farmaceutyczne wynika, że Polacy za leki refundowane płacą najwięcej w Europie. Na same leki nierefundowane polscy pacjenci wydali w 2012 r. aż 5,4 mld zł, czyli więcej o 0,4 mld zł niż w roku 2011. Pogorszenie sytuacji nastąpiło po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej. więcej >>

Nowelizacja przepisów o zasiłkach chorobowych dla przedsiębiorców

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zakłada ona, że przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień lekarskich i urlopów macierzyńskich będą traktowani przy naliczaniu zasiłków tak, jak osoby zatrudnione na umowę o pracę. więcej >>

Karty EKUZ popularne na Mazowszu

Od 1 czerwca do 15 lipca 2013 r. mazowiecki oddział NFZ wydał ponad 60 tys. Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego. W tym samym czasie w 2012r. roku takich kart pobrano 40 tys. EKUZ uprawnia w nagłych przypadkach do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w państwach UE/EFTA. więcej >>

Europejski raport narkotykowy

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) przeprowadziło badanie "Europejski raport narkotykowy", z którego wynika, że 17,1 proc. młodych Polaków w wieku 15-34 lata paliło marihuanę w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. więcej >>

Niezgodny z konstytucją dłuższy czas pracy niepełnosprawnych

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis pozwalający skrócić czas pracy tylko tym niepełnosprawnym, którzy uzyskają odpowiednie zaświadczenie lekarskie jest niezgodny z konstytucją. więcej >>

Kobiety w ciąży powinny zapinać pasy bezpieczeństwa

Na krakowskich Błoniach odbyła się konferencja prasowa podczas której lekarze, ratownicy i policjanci zapewniali, że kierujące pojazdem kobiety w ciąży powinny zapinać pasy dla bezpieczeństwa własnego i dziecka. więcej >>

Leczenie bólu w Polsce

Co najmniej 220 tys. Polaków cierpi z powodu bólu. Jak poinformowała Rzeczpospolita, z powodu bólu przewlekłego, tj. trwającego ponad 3 miesiące, cierpi aż 27 proc. Polaków (światowa średnia wynosi 18 proc.). więcej >>

ZUS wstrzymuje zasiłki chorobowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w pierwszym kwartale 2013 roku lekarze orzecznicy wydali ponad 16 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. W sumie kwota wstrzymanych świadczeń wyniosła 4,6 mln zł. więcej >>

Kolejowa pierwsza pomoc

Ponad 1600 konduktorów i kierowników pociągów wzięło udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach najczęściej występujących w pociągach. Szkolenie zorganizowała Spółka PKP Intercity. więcej >>

Leczenie pijawkami

Leczenie pijawkami przy wielu schorzeniach może być uzupełnieniem stosowanej terapii. W niektórych dolegliwościach zdrowotnych może być nawet jedyną metodą przynoszącą poprawę. Warto jednak pamiętać, że nieumiejętnie poprowadzona terapia może przynieść więcej szkody niż korzyści, dlatego powinien ją przeprowadzać doświadczony lekarz. więcej >>

Koordynatorzy ds. przeszczepów

Koordynatorzy ds. przeszczepów pracują w połowie szpitali w Polsce z tzw. potencjałem dawstwa, czyli odpowiednim zapleczem. Wicedyrektor ds. medycznych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant dr Jarosław Czerwiński podkreśla, że rola szpitalnych koordynatorów jest niezwykle ważna dla pozyskiwania narządów do przeszczepienia. Tam, gdzie pracują koordynatorzy, aktywność w zakresie pozyskiwania narządów wzrosła o 20 proc. w niecałe dwa lata. więcej >>

Klasyfikacja odpadów medycznych pochodzących z aptek

Ministerstwo Środowiska poinformowało o klasyfikacji odpadów pochodzących z aptek. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów zawiera grupę 18 - odpady medyczne i weterynaryjne, do której powinny zostać zaklasyfikowane odpady wytwarzane przez apteki np. w trakcie produkcji leków. więcej >>

1000 pierwszych dni dla zdrowia

26 lutego 2013r. w Warszawie zainaugurowano program "1000 pierwszych dni dla zdrowia". Jednymi z elementów tego programu są warsztaty edukacyjne i kampanie informacyjne dla rodziców na temat wpływu prawidłowego odżywiania dzieci do 3 lat na ich zdrowie w przyszłości. więcej >>

Szkoły publiczne nie są przygotowane do pracy z niepełnosprawnymi

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, w którym przypomina, że Polska w 2012 r. ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Konwencja przewiduje stworzenie systemu tzw. edukacji włączającej w ogólnodostępnych szkołach publicznych. Niestety z raportu wynika, że obecny system kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami nie jest przygotowany do realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Szkoły mają za mało specjalistycznych kadr, nie są też odpowiednio wyposażone i dostosowane architektonicznie. więcej >>

Do otrzymania becikowego nie jest konieczne zasądzenie alimentów

Od dnia 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), uzależnione jest od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jeżeli stara się o nią osoba samotnie wychowującą dziecko, nie wymaga się wpisania drugiego rodzica do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”) lub zasądzenia alimentów na rzecz dziecka. więcej >>

Egzamin na II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Pracownicy socjalni, którzy chcą przystąpić do egzaminu na II stopień specjalizacji zawodowej w dniach 16-17 marca 2013 r., muszą złożyć dokumenty do 1 marca br. Ewentualny egzamin poprawkowy odbędzie się na przełomie kwietnia i maja 2013 r. więcej >>

Mniejsze wydatki na pomoc społeczną

Państwo ogranicza skalę pomocy społecznej. W 2011 r. na pomoc społeczna przeznaczono w sumie 5,5% ogółu wydatków budżetowych, czyli o 0,3% mniej niż w 2010 roku. Tak wynika z raportu pn. „Pomoc społeczna – infrastruktura, beneficjenci, świadczenia w 2011 r.”, który opublikował GUS. W sumie na różnego rodzaju świadczenia pomocy społecznej państwo i samorządy wydały 41,5 mld zł.

więcej >>

Nowe przepisy dotyczące recept lekarskich

30 grudnia 2012r. weszły w życie nowe przepisy rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Recepty mają 22-cyfrowe kody oraz zniknęło z nich pole "Choroby przewlekłe". więcej >>

Kontrola NIK w sprawie pomocy państwa w rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat pomocy państwa w rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych wynika, że państwowe formy wsparcia rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych są nieefektywne. Kontrolerzy NIK podkreślają, że terapie zajęciowe nie pomagają w znalezieniu pracy, a turnusy rehabilitacyjne nie kształtują tzw. umiejętności społecznych.

więcej >>

Wzrost wydatków na opiekę socjalną w Unii Europejskiej

Z najnowszego raportu Eurostatu wynika, że w ciągu trzech lat przeciętne wydatki na opiekę socjalną wzrosły w Unii Europejskiej o 3,3 pkt proc. PKB, z 26,1 proc. w 2007 r. do 29,4 proc. w 2010 r. Wydatki socjalne Polski wyniosły w 2010 r. 18,9 proc. PKB. więcej >>

Dogoterapia – terapia z udziałem psa

Dogoterapia to naturalna metoda rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych, w której uczestniczą odpowiednio wyszkolone psy wspomagające terapeutę. W Polsce dogoterapię stosuje się od 1987 roku. Dogoterapia to w Polsce dziedzina cały czas nowa, nie w pełni opisana i wykorzystywana. Fundacja "Przyjaciel" prowadzi indywidualne dogoterapie dla dzieci i zajęcia w przedszkolach specjalnych i integracyjnych na Mazowszu. W tym roku obchodzi ona 10-lecie swojej działalności. więcej >>

Wybieraj bezpieczne zabawki!

Polskie instytucje regularnie prowadzą kontrole zabawek, z których wynika, że nawet 1/3 dostępnych na polskim rynku zabawek nie spełnia norm, choć skala uchybień jest różna. Niebezpieczeństwa, na jakie narażamy dzieci, kupując im zabawki z niepewnego źródła to m.in. zawartość groźnych ftalanów lub innych niebezpiecznych związków, grożące uduszeniem długie sznurki oraz odpadające ostre kawałki plastiku. więcej >>

Gdzie rodzić?

Jesteś w ciąży i nie wiesz, który wybrać szpital? Fundacja Rodzić po Ludzku uruchomiła w dniu 10 października br. internetową wyszukiwarkę szpitali i oddziałów położniczych w Polsce. To baza ponad 400 szpitali i oddziałów położniczych w całej Polsce, wraz z ich opisami i ocenami, przygotowana na podstawie danych zebranych przez Fundację Rodzić po Ludzku. więcej >>

Polacy uzależnieni od gier hazardowych

2 października rozpoczęła się kampania "Hazard. Nie igraj.", której celem jest zwrócenie uwagi na ryzyko związane z rozpowszechnianiem gier hazardowych, zwłaszcza wśród młodzieży. Z raportu Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych przygotowanego przez Fundację CBOS bowiem wynika, że ponad 50 tys. Polaków jest uzależnionych od gier hazardowych, a prawie 200 tys. narażonych na ryzyko uzależnienia. więcej >>

Walcz z próchnicą!

Ze statystyk Ministerstwa Zdrowia wynika, że 91,8 proc. 15-latków i 79,9 proc. 5-latków ma zaawansowaną próchnicę zębów! Nie jest dobrze i koniecznie trzeba to zmienić! Jak? "Dentobus Wiewiórki Julii", czyli mobilny gabinet dentystyczny ma dotrzeć do dzieci z małych miejscowości, w których opieka dentystyczna jest bardzo słaba i prawie nieosiągalna. W dniu 4 września br. zaingurowano program profilaktyczny w tym zakresie, a Fundacja Wiewiórki Julii rozpoczęła zbiórkę funduszy na zakup i wyposażenie dentobusu. więcej >>

Bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne w wyjątkowych sytuacjach

Według obowiązujących przepisów, wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem społecznym mogą liczyć na ubezpieczenie zdrowotne. Podobnie jest m.in. z zarejestrowanymi bezrobotnymi, kobietami w ciąży, dziećmi i młodzieżą oraz członkami rodzin. Zielona Linia, centrum informacyjne służb zatrudnienia przypomina, że są również inne, wyjątkowe sytuacje, w których przysługuje prawo do bezpłatnego ubezpieczenia. więcej >>

Krzysztof Chlebus – nowy wiceminister zdrowia

Krzysztof Chlebus został powołany przez Premiera Donalda Tuska na stanowisko wiceministra zdrowia. więcej >>

Centrum Onkologii w Bydgoszczy z najwyższą jakością świadczeń w Polsce

Rządowe Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJOZ) najlepiej w kraju oceniło Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. W dniach 18-20 czerwca 2012 r. w bydgoskim Centrum Onkologii pojawiła się z wizytą komisja akredytacyjna CMJOZ. Raport, który został sporządzony po kontroli wskazuje na spełnienie przez szpital 94 proc. standardów akredytacyjnych. więcej >>

Zostań dawcą narządów

Nie ma znaczenia wiek, aby zostać dawcą narządów. Podstawą kwalifikacji są badania medyczne. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" podkreśla, że narządy mogą być przeszczepione zarówno od noworodków jak i osób powyżej 80 lat. Narządy i tkanki, które nadają się do przeszczepu to nerki, serce, wątroba, płuca, trzustka, rogówki, skóra, kości, szpik kostny i jelita. więcej >>

Leczenie WZW C w Polsce

Polska Grupa Ekspertów HCV w swym oświadczeniu stwierdza, że dostępność do diagnostyki i leczenia WZW C w Polsce nie jest zbyt zadowalająca. Polska ma jeden z najniższych w Europie odsetek zdiagnozowanych zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C. więcej >>

Pierwsza w Polsce operacja wszczepienia implantu słuchowego nowej generacji

W Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą przeprowadzono pierwszą w Polsce i czwartą na świecie operację wszczepienia nowej generacji implantu słuchowego (CODACS).Operację przeprowadził prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu wraz ze swym zespołem. Podkreślił on, że nowy implant łączy cechy implantu ucha środkowego i ślimakowego, zapewniając bezpośrednią stymulację ślimaka. Otwiera to nowe możliwości zachowania słuchu dla osób, które nie mają już wystarczającej korzyści z aparatów słuchowych, ale też nie kwalifikują się do wszczepienia implantu ślimakowego. więcej >>

Podsumowanie programu edukacyjnego - 5 porcji warzyw, owoców lub soku

Program edukacyjny "5 porcji warzyw, owoców lub soku" realizowany w roku szkolnym 2011/2012 w pierwszych trzech klasach szkół podstawowych został zakończony. Z badań, których celem było sprawdzenie efektów tego programu wynika, że ponad 90 proc. dzieci lubi jeść owoce i warzywa. więcej >>

Zaszczep się przed wyjazdem w tropiki

Wybierasz się na wakacje do ciepłych krajów? Koniecznie kilka tygodni przed wyjazdem odwiedź lekarza specjalistę, aby dowiedzieć się, jakie podjąć działania profilaktyczne i jakie szczepionki przyjąć przed podróżą. więcej >>

Karty ubezpieczenia zdrowotnego i dowody osobiste będą odrębnymi dokumentami

Za 2-3 lata Polska będzie wydawać już dowody osobiste z podpisem elektronicznym. Do tej pory zakładano, że dowód osobisty ma spełniać także funkcję karty ubezpieczenia zdrowotnego. więcej >>

Liczba zgonów z powodu odry spada

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że na świecie w ciągu ostatnich dziesięciu lat spadła liczba zgonów z powodu odry spadła o trzy czwarte. Najwięcej zgonów odnotowano w Indiach i Afryce, gdzie zbyt mało dzieci jest szczepionych.

więcej >>

Europejskie Dni Profilaktyki Udarowej

Najczęstszą przyczyną udaru mózgu są choroby układu krążenia, m.in. nadciśnienie tętnicze czy migotanie przedsionków. Aby zredukować zagrożenie udarem, należy przede wszystkim zająć się ich leczeniem. Fundacja Udaru Mózgu (FUM) zainaugurowała kampanię społeczną pt. "Zapobiegaj Udarowi Mózgu" w związku z obchodami Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej, który przypada 10 maja. W Polsce obchodzony będzie po raz pierwszy. więcej >>

8 proc. polskich stron internetowych dostępnych dla niepełnosprawnych

Z badań przeprowadzonych przez Fundację Widzialni wynika, że tylko 8 proc. stron internetowych administracji publicznej w Polsce jest dostosowanych do potrzeb osób niewidomych i głuchoniemych. Tym sposobem Polska znajduje się na 23 miejscu spośród krajów Unii Europejskiej. więcej >>

Z pomocy psychologicznej korzystają coraz młodsze osoby

Terapeuci z Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej przeprowadzili badania, z których wynika, że z pomocy psychologicznej korzystają coraz młodsze osoby. Badacze porównali dane dotyczące około 500 pacjentów, którzy korzystali z terapii w latach 2007-2009 i 2009-2011, w wieku 18-55 lat. więcej >>

Program Owoce w szkołach w roku szkolnym 2012/2013

Już po raz czwarty, w ramach unijnego programu "Owoce w szkołach"., w roku szkolnym 2012/2013, młodsze dzieci będą dostawały owoce w szkole na drugie śniadanie. W sumie z budżetu Unii Europejskiej do 24 państw zostanie przeznaczone na ten cel 90 mln euro, w tym dla Polski 9,2 mln euro. więcej >>

Pierwszy na świecie system zintegrowanych badań przesiewowych w Warszawie

W Warszawie został zaprezentowany pierwszy na świecie system o nazwie SZOK, który pozwala na prowadzenie zintegrowanych badań przesiewowych w skali całego kraju. SZOK integruje wykorzystywane już w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu systemy informatyczne do badania słuchu i mowy u dzieci, również u noworodków, ale jest nową jakością więcej >>

Najwięcej przeszczepów w 2011 roku

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w 2011 r. wykonano najwięcej przeszczepień narządów w historii polskiej transplantologii. W Polsce żyje ponad 10 tys. osób z przeszczepionymi narządami. W 2011 r. przeszczepiono w Polsce w sumie 1468 narządów (1411 narządów od zmarłych dawców i 57 narządów od żywych dawców). Jest to o 121 więcej niż w 2010 roku i o 346 więcej niż w 2009 roku. więcej >>

Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych, której wersję elektroniczną opublikował na swojej stronie internetowej Narodowy Fundusz Zdrowia. więcej >>

Najważniejsze osiągnięcia w polskiej medycynie w 2011 roku

Jednym z największych osiągnięć polskiej medycyny w 2011 roku było m.in. wszczepienie zastawki serca nowej generacji, testy na raka w postaci chipa DNA oraz rekonstrukcja krtani u chorego na raka. więcej >>

Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie to już nie tylko izba wytrzeźwień, ale i placówka terapeutyczna. więcej >>

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii jednym z lepszych ośrodków leczenia raka piersi

Szczecińskie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi działające w centrum onkologii stara się o akredytację Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego (SIS). Towarzystwo to promuje powstawanie w Europie tzw. breast units. Są to ośrodki, w których leczenie nowotworów raka piersi opiera się na leczeniu interdyscyplinarnym więcej >>

Polacy nadal wiedzą zbyt mało o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc

16 listopada obchodzimy Światowy Dzień POChP. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na świecie na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc choruje około 600 mln osób. Po chorobach kardiologicznych i onkologicznych POChP jest trzecią, najczęściej występującą przyczyną zgonu. więcej >>

Materiały edukacyjne na temat cukrzycy w szkołach

Poziom wiedzy społeczeństwa na temat cukrzycy jest niewielki i dlatego resort zdrowia zdecydował się na podjęcie działań edukacyjnych. Już niedługo w 2,8 tys. szkołach pojawią się materiały edukacyjne na temat cukrzycy, w telewizji zostaną pokazane spoty przedstawiające problemy związane z tą chorobą, powstanie specjalny serwis internetowy, a pielęgniarki będą szkolone na edukatorów cukrzycy. Trwają również bezpłatne badanie profilaktyczne. więcej >>

Coraz więcej dzieci zjada owoce w szkole

W ramach unijnego programu promującego zdrowe odżywianie prawie 859 tys. dzieci ze szkół podstawowych (około 100 tys. więcej niż w ubiegłym roku szkolnym) będzie jadło w tym semestrze owoce i warzywa. Jest to juz trzeci rok realizacji projektu, dzięki któremu uczniowie z klas I-III mogą na drugie śniadanie bezpłatnie otrzymywać owoce. więcej >>

Program profilaktyczny wyrabiający nawyki mycia zębów u dzieci

Wojewódzki konsultant w dziedzinie stomatologii stara się zachęcić władze samorządowe do programu profilaktycznego wyrabiającego nawyk mycia zębów u dzieci. więcej >>

Strategia zwalczania chorób niezakaźnych

19-20 września 2011r. delegacja polska pod przewodnictwem Adama Fronczaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia wzięła udział w Spotkaniu Wysokiego Szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ ws. chorób niezakaźnych, które odbyło się w Nowym Jorku. więcej >>

Nowoczesne urządzenie do udrażniania tętnic we wrocławskim szpitalu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu jako pierwszy w Polsce posiada nowoczesne urządzenie do udrażniania tętnic. 5 września 2011r. chirurdzy nową metodą zoperowali trzech pacjentów. więcej >>

Od września ponownie ruszy program Owoce w szkole

W roku szkolnym 2011/ młodsze dzieci będą dostawały owoce w szkole na drugie śniadanie. Minister Rolnictwa wydał przepisy, które określają zasady realizacji tego unijnego programu. Program "Owoce w szkole” ma zachęcić dzieci do spożywania większych ilości owoców i warzyw, a także kształtować dobre nawyki żywieniowe, które będą utrzymywały się w latach późniejszych. Szkoły cały czas mogą się jeszcze zgłaszać do uczestnictwa w programie. więcej >>

W całej Europie brakuje lekarzy tzw. wąskich specjalności

W Polsce oraz w całej Europie cały czas brakuje lekarzy tzw. wąskich specjalności. Nie pomogło nawet to, ze resort zdrowia uznał je za specjalizacje priorytetowe, bo nadal nie cieszą się dużą popularnością wśród młodych lekarzy. więcej >>

W Polsce brakuje lekarzy

W Polsce brakuje lekarzy, a pracujący zbliżają się do wieku emerytalnego. Średnia wieku w zawodzie lekarza to 50 lat. W Polsce na 10 tys. osób zarejestrowanych jest 212 lekarzy, a na przykład w Niemczech jest ich 400. Najwięcej lekarzy brakuje w takich specjalizacjach jak: chirurgia, neurochirurgia, nefrologia. ginekologia. więcej >>

Etykietowanie żywności

6 lipca 2011r. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy o etykietowaniu żywności, zgodnie z którymi informacja o wartości odżywczej produktu będzie musiała być na opakowaniu czytelna. Natomiast na liście składników będą musiały znajdować się również alergeny. więcej >>

Osteoporoza - trzecia przyczyna zgonów po chorobach układu krążenia i nowotworach

Osteoporoza jest trzecią przyczyną zgonów po chorobach układu krążenia i nowotworach. Prof. Ewa Marcinowska-Suchowiejska podkreśla, że niestety tylko 50 proc. chorych na osteoporozę po roku leczenia cały czas stosuje się do przepisanych zaleceń lekarzy. więcej >>

Kampania edukacyjna - Męska sprawa

7 czerwca w Warszawie zapoczątkowano kampanię "Męska Sprawa", która jest skierowana do mężczyzn chorujących na raka gruczołu krokowego lub znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka. Celem kampanii jest dostarczenie odbiorcom dokładnych informacji, która pomoże im kontrolować ich stan zdrowia. więcej >>

Kto może korzystać ze świadczeń medycznych poza kolejnością?

Zgodnie z przepisami tzw. ustawy zdrowotnej, niektóre osoby mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych poza kolejnością w przychodniach i aptekach. więcej >>

Powstaje pracownia pacjenta symulowanego w Gdańsku

Zarząd województwa pomorskiego dofinansuje projekt Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który dotyczy poprawy jakości kształcenia studentów poprzez przebudowę pomieszczeń po przychodni przyklinicznej i wyposażenie nowej pracowni pacjenta symulowanego w GUMed i Akademii Pomorskiej w Słupsku. więcej >>

Owoce i warzywa w szkole

W drugim semestrze roku szkolnego 2010/2011 unijny program "owoce w szkole" są realizowane w 8,6 tys. szkół. Jest ich o 6 proc. więcej niż w pierwszym semestrze. Owoce w szkole otrzymują dzieci pierwszych trzech klas podstawówki. Są to jabłka, gruszki, truskawki, świeże warzywa: marchew, papryka słodka, rzodkiewki, jak również soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne. więcej >>

Nowe standardy w ginekologii

8 kwietnia weszły w życie nowe standardy opieki nad ciężarnymi, które pozwalają kobiecie na wybór miejsca porodu – szpital czy dom. Jednak za tzw. poród domowy trzeba będzie zapłacić z własnych pieniędzy. więcej >>

Profilaktyczna kontrola słuchu u dzieci na Suwalszczyźnie

Do końca czerwca 2011r. odbędą się bezpłatne badania słuchu we wszystkich wiejskich szkołach Suwalszczyzny. więcej >>

28 maja Ogólnopolskim Dniem Testowania na HIV

Społeczny Komitet ds. AIDS, który jest organizatorem kampanii społecznej „Projekt test” tylko w Warszawie zapowiedział, że 28 maja będzie Ogólnopolskim Dniem Testowania. więcej >>

Bezpłatne badania profilaktyczne z okazji Światowego Dnia Nerki w województwie zachodniopomorskim

10 marca obchodzony jest Światowy Dzień Nerki. Z tej okazji Pomorski Uniwersytet Medyczny organizuje bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. więcej >>

Raport WHO o spożyciu alkoholu wśród osób po 15 roku życia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport, z którego wynika, że konsumpcja napojów alkoholowych w Polsce wykazuje tendencję wzrostową. więcej >>

Program terapeutyczny dla diabetyków w I kwartale 2011 roku

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt programu terapeutycznego dla diabetyków, który ma im zapewnić dostęp do leczenia długodziałającymi analogami insulin. więcej >>

Program profilaktyczny skierowany do mężczyzn

20 stycznia Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało program profilaktyczny skierowany do mężczyzn. Celem tego programu jest zmniejszenie umieralności mężczyzn na nowotwory układu moczowo-płciowego poprzez podniesienie ich świadomości zdrowotnej. Program będzie realizowany we współpracy z warszawskim Centrum Onkologii. więcej >>

Narodowy Test Zdrowia Polaków

Z przeprowadzonego wśród internautów Narodowego Testu Zdrowia Polaków wynika, że aż 80 proc. badanych Polaków nie wie, jaki ma poziom cholesterolu we krwi, a 70 proc. nie wie jaki ma poziom glukozy we krwi.
więcej >>

Obowiązkowe badania dla kobiet

Obowiązkowe badania mammograficzne i cytologiczne dla kobiet pracujących lub podejmujących zatrudnienie, nie wejdą w życie od początku 2011 r. Nie oznacza to, że resort zdrowia z pomysłu rezygnuje. więcej >>

W 2011 roku kobieta będzie mogła wybierać miejsce porodu

Od 2011 roku, po wejściu w życie odpowiednich przepisów, kobieta będzie mogła wybrać sobie miejsce porodu. Będzie mogła zdecydować czy chce rodzić w warunkach szpitalnych czy np. we własnym domu. więcej >>

Zmniejsza się liczba zachorowań na AIDS na świecie

W ostatnich 10 latach liczba zachorowań na AIDS na świecie spadła prawie o jedną piątą. Z opublikowanego 23 listopada 2010r. raportu UNAIDS, ONZ-owskiego Światowego Programu AIDS wynika, że dalsze postępy w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa HIV są możliwe zwłaszcza dzięki nowemu żelowi mikrobobójczemu. więcej >>

Osoby uprawiające sport rzadziej się przeziębiają

Z badań naukowców z Appalachian State University i University of North Karolina wynika, że osoby aktywnie uprawiające sport i sprawne fizycznie rzadziej przeziębiają się jesienią i zimą. więcej >>

Zniknie ośrodek dla dzieci z rozszczepami wargi i podniebienia w Otwocku

W grudniu 2010 r. przestanie istnieć ośrodek nauki mowy dla dzieci z rozszczepami wargi i podniebienia. Jest to jedyny taki ośrodek w kraju. więcej >>

Coraz więcej otyłych dzieci

Polacy są najmniej aktywnym narodem w Europie. Rezultatem tego jest epidemia otyłości, która coraz częściej dotyczy dzieci.

więcej >>

Ogólnopolska Kampania Edukacyjno-Diagnostyczna - Ciekawość to pierwszy stopień do... zdrowia

Rozpoczęła się Ogólnopolska Kampania Edukacyjno-Diagnostyczna "Ciekawość to pierwszy stopień do... zdrowia". Ma ona uświadomić Polakom jak ważna jest obserwacja swojego ciała i korzystanie z dostępnych badań diagnostycznych. więcej >>

W Polsce jest coraz mniej pediatrów

Profesor Danuta Zwolińska, przewodnicząca dolnośląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i kierowniczka Katedry Kliniki Nefrologii Pediatrycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu poinformowała, że w Polsce ubywa pediatrów. więcej >>

Raport na temat cukrzycy w Polsce

Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego przygotowano raport, z którego wynika, że na cukrzycę choruje około 2,5 mln ludzi w Polsce. Ponad 750 tys. nie wie o swojej chorobie i nie leczy się. Cukrzyca to przewlekła choroba, która wymaga leczenia farmakologicznego przez całe życie. więcej >>

Likwidacja medycyny szkolnej to błąd systemowy

Rzecznik Praw Dziecka uważa, że zrezygnowanie 20 lat temu z medycyny szkolnej i gabinetów stomatologicznych to wielki błąd systemowy. Marek Michalak podkreśla, że konieczne jest porozumienie w tej sprawie. więcej >>

Kampania społeczna na temat raka prostaty

Rozpoczęła się kampania społeczna, która ma zwiększyć wykrywalność raka prostaty we wczesnym etapie. Najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania wysokiej śmiertelności jest właśnie wczesna diagnostyka. więcej >>

Ponad miliard złotych na programy terapeutyczne w 2009 r.

W 2009 r. NFZ przeznaczył ponad 1 mld zł na finansowanie programów terapeutycznych. Najwięcej pieniędzy na to finansowanie wydano w woj. mazowieckim. Najwięcej środków przeznaczono na leczenie raka piersi. Z raportu NFZ wynika, że w 2009 roku Fundusz finansował 35 programów terapeutycznych: osiem onkologicznych i 27 nieonkologicznych oraz trzy kwalifikacje do programów.

więcej >>

ZUS organizuje turnusy rehabilitacyjne

Oprócz rehabilitacji prowadzonej przez NFZ, trzy grupy pacjentów mogą skorzystać z rehabilitacji prowadzonej przez ZUS w ośrodkach rehabilitacji leczniczej. Wykaz pacjentów uprawnionych do takiej rehabilitacji określają przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania na rehabilitację przez ZUS. więcej >>

Czy wzrośnie liczba przeszczepów?

W pierwszym półroczu 2010 roku wykonano 586 przeszczepień narządów od zmarłych dawców. Ma się zwiększyć liczba koordynatorów przeszczepiania narządów. Jak podaje Metro, koordynatorzy przeszczepiania narządów zaczynają działać w 70 szpitalach, a do końca 2010 roku liczba tych specjalistów ma się podwoić. więcej >>

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadą słuchu

Fundacja Orange organizuje wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla maluchów z wadą słuchu. Podczas turnusów prowadzone są zajęcia z logopedą, badania lekarskie i ćwiczenia w grupie. więcej >>

Wielu Polaków sprzeciwia się prawu do aborcji

Z badań CBOS wynika, że 50 procent Polaków sprzeciwia się prawu do aborcji. Jednak za całkowitym zakazem przerywania ciąży jest 14 proc. Polaków, a ponad jedna trzecia ankietowanych (36 proc.) uważa, że powinny być od niego wyjątki. więcej >>

Krótszy czas oczekiwania na przeszczep

Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę dotyczącą dawstwa i przeszczepiania narządów w Unii Europejskiej. więcej >>

W Polsce tylko co czwarty niepełnosprawny pracuje

Tylko co czwarty spośród 100 tys. niepełnosprawnych w Polsce podejmuje pracę. więcej >>

Edukator dla dzieci chorych na cukrzycę

Zdaniem Minister zdrowia Ewy Kopacz, do poprawy opieki nad dziećmi chorymi na cukrzycę przyczyni się zatrudnienie w szpitalach edukatora - specjalisty, który pomagałby chorym dzieciom i ich rodzicom. więcej >>

Poradnia online dla chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

Powstał specjalistyczny portal dla chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, ich bliskich oraz zainteresowanych leczeniem tej choroby. więcej >>

Postęp w wykrywalności raka szyjki macicy

24 marca w Warszawie odbyła się konferencja „Onkologia 2010". Dyskutowano na niej m. in. o funkcjonowaniu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Program działa od 2006 roku i ma na celu zmniejszenie liczby zachorowań na nowotwory złośliwe i zwiększenie liczby nowotworów wykrywanych we wczesnych stadiach rozwoju. więcej >>

W Polsce może zabraknąć położnych?

Osoby, które kształcą położnych alarmują, że w ciągu kilku najbliższych lat w Polsce może zabraknąć położnych. W ostatnich latach liczba absolwentek położnictwa spadła o połowę, a średnia wieku przedstawicielek tej grupy zawodowej szybko wzrasta. więcej >>

Trening pracy osób niepełnosprawnych – drogą do integracji zawodowej i społecznej

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) rozpoczęła realizację projektu „Trening pracy osób niepełnosprawnych – drogą do integracji zawodowej i społecznej”, skierowanego do osób niepełnosprawnych, które poszukują pracy. Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego. więcej >>

Zatrudnianie niepełnosprawnych

Dzięki dofinansowaniu zatrudniania niepełnosprawnych, coraz więcej z nich pracuje. więcej >>

Nowa oferta edukacyjna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym zostaną otwarte trzy nowe kierunki studiów. więcej >>

Wgląd w historię choroby przez internet

Ubezpieczeni Wielkopolanie po podpisaniu umowy z NFZ będą mogli za pomocą portalu informacyjnego sprawdzić historię swojej choroby i jak wyglądały koszty leczenia. więcej >>

III edycja Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży

W dwóch pierwszych edycjach Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży " Mam haka na raka " wzięło udział około 5 tysięcy uczniów z około tysiąca szkół. więcej >>

Nowy antybiotyk odkryty przez Polkę

Dr Jolanta Solecka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) odkryła nową substancję o właściwościach antybiotycznych. więcej >>

Coraz więcej niepełnosprawnych osób studiuje

Z rządowej informacji na temat realizacji Karty Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 wynik, że coraz więcej osób niepełnosprawnych podejmuje naukę na uczelniach wyższych. Jednak nadal są oni gorzej wykształceni niż reszta społeczeństwa. więcej >>

Funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej

Zakłady aktywności zawodowej nieodpowiednio wykorzystują przekazywane im środki publiczne i nie przygotowują niepełnosprawnych do życia i pracy w otwartym środowisku. więcej >>

Jedna dawka szczepionki ochroni przed A.H1N1

Szefowa grupy badawczej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Marie-Paule Kieny, która zajmuje się szczepieniami poinformowała, że jedna dawka szczepionki przeciwko wirusowi A/H1N1 powinna dawać wystarczającą ochronę przed nową grypą. więcej >>

Coraz mniej zakładów pracy chronionej

Jest coraz mniej zakładów pracy chronionej, i będzie ich jeszcze mniej, ponieważ od 2010 roku otrzymają one taką samą pomoc z PFRON, jak inne firmy, które zatrudniają niepełnosprawnych. więcej >>

Nauka udzielania pierwszej pomocy medycznej w szkole

Od września szkoły mają obowiązek organizowania zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, które mogą prowadzić ratownicy oraz lekarze i pielęgniarki, którzy pracują w systemie ratownictwa. Od 2010 roku takie zajęcia będą mogli prowadzić także nauczyciele, którzy przejdą odpowiednie szkolenie. więcej >>

Recepty wciąż bez znaków wodnych

Marek Twardowski, wiceminister zdrowia poinformował, że w najbliższych dniach do konsultacji zewnętrznych zostanie przekazany projekt rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. więcej >>

Szpitale mają jeszcze czas na spełnienie wymogów technicznych i sanitarnych

Szpitale mają dodatkowe trzy lata, aby dostosować swoje budynki i pomieszczenia do nowych wymogów sanitarnych i technicznych. więcej >>

Brakuje miejsc w placówkach resocjalizacyjnych

Osoby nieletnie, które powinny trafiać do placówek resocjalizacyjnych, są kierowane do domów dziecka. więcej >>

Coraz więcej niepełnosprawnych pracuje

Pracodawcy zatrudniają coraz więcej niepełnosprawnych, a PFRON dofinansowuje ich wynagrodzenia. więcej >>

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Studenci ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (ŚUM) w Katowicach będą się uczyć na nowoczesnych symulatorach prawdziwych pacjentów, które mówią, poruszają oczami i symulują wszystkie procesy zachodzące w ludzkim organizmie.
więcej >>

Nowy zawód - gerontopedagog

Za jakiś czas aktywizacją pokolenia trzeciego wieku, terapią zawodową i organizowaniem wolnego czasu będzie zajmował się gerontopedagog. więcej >>

Coraz więcej przeszczepów w polskich szpitalach

W 2008 roku przeprowadzano o 200 przeszczepów więcej niż w 2007 roku. Wzrasta też liczba dawców organów. więcej >>

Warunki życia dzieci

Naukowcy uniwersytetu w Yorku przeprowadzili badania dla organizacji charytatywnej CPAG (Child Poverty Action Group) i doszli do wniosku, że w Wielkiej Brytanii, choć jest to kraj dość zamożny, dzieciom i młodzieży wiedzie się pod wieloma względami gorzej niż w Polsce. więcej >>

Zmiana lekarza rodzinnego

Osoba ubezpieczona w NFZ ma prawo zmienić lekarza rodzinnego dwa razy w roku. Następne zmiany są już płatne. więcej >>

Likwidacja stażu podyplomowego lekarzy

Likwidacja stażu podyplomowego i przesunięcie terminu lekarskiego egzaminu państwowego będzie dotyczyła osób, które w tym roku rozpoczną studia medyczne. więcej >>

Refundowany lek na ADHD dostępny w aptekach

W aptekach dostępny jest już refundowany lek na syndrom ADHD dla dzieci i młodzieży. więcej >>

Coraz więcej osób z zaburzeniami psychicznymi

Od kilkunastu lat następuje wzrost zachorowalności na zaburzenia psychiczne. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w latach 2009-2013 ma być realizowany Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. więcej >>

Osoby niepełnosprawne

Osoba sprawująca opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym, która pozostaje z nim w związku małżeńskim, nie otrzymuje świadczenia pielęgnacyjnego. Niektóre gminy jednak takie świadczenie wypłacają. więcej >>

Ograniczony dostęp do specjalistów

Na oddziałach pediatrycznych jest za mało łóżek, co ogranicza dostęp do świadczeń i wydłuża kolejki dzieci, które czekają na leczenie. więcej >>

Większość polskich dzieci ma próchnicę

Według stomatologów ponad 90 proc. dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ma próchnicę. Głównymi przyczynami złego stanu zębów polskich dzieci są duże ilości zjadanych słodyczy, złe nawyki higieniczne i zbyt rzadkie wizyty u dentysty. więcej >>

NIK sprawdza racjonalność wydatków na programy nowotworowe

Najwyższa Izba Kontroli sprawdza, czy pieniądze z NFZ przeznaczone na programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów szyjki macicy, piersi i jelita grubego są dobrze wydawane. więcej >>

Grypa- szczepić się czy nie szczepić?

Co roku na grypę choruje ok. 500 mln ludzi na całym świecie. Każdej jesieni tysiące Polaków zastanawia się czy szczepić się przeciwko grypie czy się nie szczepić? więcej >>

Leczenie polskich dzieci

"Dziennik" poinformował, że w Polsce ryzyko zachorowania dziecka, a nawet jego śmierci jest większe niż w innych krajach Unii Europejskiej. Jest to efekt nieodpowiedniej opieki medycznej: braku szczepień ochronnych, kolejek do specjalistów. więcej >>

Pieniądze dla niepełnosprawnych uczniów ze wsi i małych miast

Od 2 do 4 tys. zł dostaną niepełnosprawni uczniowie z gmin wiejskich lub wiejsko-miejskich na zakup m.in. podręczników, edukacyjnego oprogramowania komputerowego, rowerów, odtwarzaczy DVD itd. więcej >>

Szkolenie dla bezrobotnych w Radomiu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu organizuje szkolenia zawodowe dla osób długotrwale bezrobotnych, od lat korzystających z pomocy społecznej. Szkolenia, które są finansowane z funduszy unijnych kosztują prawie 2,4 mln zł. więcej >>

Zniesienie skierowań do pediatrów

Zdaniem rzecznika praw dziecka trzeba zlikwidować obowiązek posiadania przez rodziców skierowania od lekarza rodzinnego, aby dziecko mogło być objęte specjalistyczną opieką pediatryczną. więcej >>

Leczenie chorych na astmę

W Polsce jest coraz więcej pacjentów chorych na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, zwaną POChP. Niestety, takie osoby nie mają dostępu do leków skojarzonych, uznanych za światowy standard leczenia.
więcej >>

Nadużywane cesarskie cięcie

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne poinformowało, że cesarskie cięcie jest w Polsce nadużywane i nie powinno być wykonywane na życzenie rodzącej kobiety. Powinny o tym decydować względy medyczne.
więcej >>

System ochrony zdrowia w Norwegii

W Norwegii leczenie szpitalne jest bezpłatne. Koszty związane z wykonanymi świadczeniami są pokrywane z powszechnego ubezpieczenia. Nie dotyczy to jednak dodatkowych badań.
więcej >>

Świadczenia opieki zdrowotnej

Weszło już w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 137, poz. 858). Zgodnie z rozporządzeniem prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przysługuje, kobietom w ciąży i w okresie połogu, dzieciom do 18 roku życia, a także osobom przebywającym w zakładach karnych i cudzoziemcom osadzonym w polskich aresztach lub ośrodkach strzeżonych.
więcej >>

60 proc. Polaków nie korzysta z publicznej stomatologii

Naczelna Izba Lekarska przedstawiła dane, z których wynika, że ponad 60 proc. Polaków nie korzysta z usług publicznej stomatologii. Na 10 tys. osób nie przypada nawet jeden dentysta zatrudniony w państwowym zakładzie opieki zdrowotnej. więcej >>

Uprawienia osób oddających krew

Honorowy dawca krwi ma prawo do jednego dnia wolnego od pracy w dniu oddania krwi, a także prawo korzystania poza kolejnością z badań ambulatoryjnych. więcej >>

Brakuje anestezjologów

Od czasu przystąpienia Polski do UE do pracy za granicę wyjechało prawie 20 proc. anestezjologów.
więcej >>

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Korzystając ze świadczeń zdrowotnych w Szwajcarii, polski obywatel za niektóre usługi będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni.
więcej >>

Opieka psychiatryczna w Polsce

Stan opieki psychiatrycznej w Polsce jest bardzo zły. więcej >>

Polacy chcą reformy służby zdrowia

Prawie połowa Polaków (47 proc.) uważa, że przeprowadzenie reformy służby zdrowia to najpilniejsze zadanie, z którym powinien uporać się rząd. więcej >>

Bezpłatne leczenie dla chorych na AIDS?

Rządowy projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych zakłada, że leczenie dla osób zakażonych wirusem HIV oraz chorych na AIDS będzie bezpłatne. więcej >>

Fundusze z UE dla polskich szpitali

Placówki ochrony zdrowia w latach 2007-2013 mają do wykorzystania 67,3 mld euro z funduszy strukturalnych UE. więcej >>

6 marca 2008 r. Międzynarodowym Dniem Walki z Jaskrą

6 marca 2008 r. został ogłoszony pierwszym w historii Międzynarodowym Dniem Walki z Jaskrą. więcej >>

Problem z płucami u dzieci

Z najnowszych badań programu „Barometr Odporności Dzieci” wynika, że aż 66 procent polskich dzieci zapada na choroby układu oddechowego. więcej >>

Lekarze z zagranicy nie chcą pracować w Polsce

W Polskich szpitalach pracuje tylko kilkuset lekarzy cudzoziemców. Zdaniem ekspertów, braku około 7 tys. specjalistów w szpitalach nie uda się uzupełnić lekarzami z zagranicy. więcej >>

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego gwarantuje dostęp do bezpłatnych usług zdrowotnych w razie wypadku lub choroby za granicą. więcej >>

Wybór lekarza

Pacjent za zmianę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bez żadnego powodu, zapłaci 80 zł. więcej >>

Niskie standardy opieki porodowej

Poród i pierwsze godziny po nim mają ogromny wpływ na życie dziecka i matki. Niestety w Polsce zbyt często poród jest wspomagany środkami farmakologicznymi, a interwencje wykonywane bez pytania rodzącej o zgodę. W pierwszych chwilach macierzyństwa kobiety zazwyczaj nie otrzymują żadnego wsparcia. więcej >>

Pomoc psychoonkologów

Zdaniem specjalistów, coraz większe znaczenie w leczeniu chorób nowotworowych ma psychoonkologia. Wsparcie psychologiczne osób chorych na nowotwór jest niezwykle ważne w walce o ich zdrowie. więcej >>

Społeczna Kampania Informacyjna Przeciwko Meningokokom

W Warszawie pojawiły się ulotki sanepidu, które informują jak można się zarazić meningokokami wywołującymi sepsę, jakie są objawy choroby. więcej >>

Maleje bezrobocie

Porównując wszystkie państwa UE, w ostatnim roku stopa bezrobocia zmniejszyła się najbardziej w Polsce. więcej >>

Pomoc dla bezrobotnych rodziców

Weszła już w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która daje większe możliwości finansowania kosztów opieki nad dzieckiem bezrobotnego.

więcej >>

Brakuje anestezjologów

W Polsce ciągle brakuje anestezjologów. Brakuje specjalistów na oddziałach ratunkowych i stacjach pogotowia ratunkowego. więcej >>

Czy zakłady pracy chronionej muszą płacić za dozór?

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej muszą płacić za dozór techniczny. więcej >>

Brakuje lekarzy

Izby lekarskie alarmują, że w ciągu najbliższych kilku lat może brakować w Polsce lekarzy, w szczególności specjalistów. Z kolei uzyskanie przez cudzoziemca prawa do wykonywania zawodu lekarza może trwać nawet półtora roku.
więcej >>

Informacja o grupie krwi może ocalić życie

Pamiętajmy, by nosić przy sobie informację o grupie krwi. To może uratować źycie, zwłaszcza gdy o życiu rannej w wypadku osoby decydują sekundy.
więcej >>

Planujesz urlop za granicą? Pamiętaj o ubezpieczeniu!

Wyjeżdżasz na wakacje do krajów Unii Europejskiej? Warto zaopatrzyć się w europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. więcej >>

Polacy coraz częściej sięgają po leki

Polacy coraz częściej kupują leki bez konsultacji z lekarzem. Statystyczny Polak na tzw. preparaty OTC, czyli leki wydawane w aptekach bez recepty lekarskiej, wydaje 42 euro rocznie. więcej >>

Dofinansowanie do wypoczynku niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny. więcej >>

Nowe wzory recept

Weszło już w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 97, poz. 646), które nakłada na lekarzy obowiązek wpisywania na recepcie numeru PESEL pacjenta. więcej >>

Nowe wzory druków

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaleca, aby gminy i ośrodki pomocy społecznej wstrzymały się z zamawianiem druków potrzebnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. więcej >>

Warsztaty terapii zajęciowej

Samorządy oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają obowiązek współfinansować działalność warsztatów terapii zajęciowej.
więcej >>

Leki można kupować przez internet

Od 1 maja 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy prawa farmaceutycznego (Dz.U. nr 75, poz. 492). więcej >>

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Od 5 maja obowiązuje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej PFRON (Dz.U. nr 71, poz. 478). więcej >>

Weszła już w życie ustawa o pomocy społecznej

1 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. nr 45, poz. 320). Zgodnie z nowymi przepisami, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze będą mogły prowadzić podmioty, które dostosowały poziom świadczonych usług do standardów nałożonych przez ustawę. więcej >>

Świadczenia rodzinne

Rodziny, które mają dochód nieco przekraczający limit uprawniający do świadczeń, mogą nadal pobierać zasiłek rodzinny i dodatki do niego. więcej >>

Nowoczesna kardiologia w Kędzierzynie-Koźlu

W Kędzierzynie-Koźlu (Opolskie) został otwarty oddział kardiologii inwazyjnej, angiologii i elektrokardiologii. więcej >>

Prywatne kliniki

Obecnie co najmniej 1,5 miliona Polaków korzysta z usług prywatnej służby zdrowia. więcej >>

Spadła liczba wykonywanych przeszczepów

W 2006 roku wykonano o 143 mniej przeszczepów organów niż w roku 2005. więcej >>

Prace społecznie użyteczne

Już 15 miesięcy w polskim prawie funkcjonują prace społecznie użyteczne, które mają pomóc bezrobotnym wrócić na rynek pracy. Niestety mało osób korzysta z tej formy aktywizacji. więcej >>

Szczepienia ochronne

Polska może się pochwalić bardzo dobrymi wynikami pod względem liczby wykonywanych szczepień ochronnych. Co roku na obowiązkowe szczepienia przeznacza się w Polsce około 55 milionów. więcej >>

Operacje plastyczne

W Polsce i na świecie coraz więcej osób poddaje się operacjom plastycznym. więcej >>

Promocja zatrudnienia

Urzędy pracy będą zamieszczać informacje o miejscach pracy również w internecie. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej udostępni internetową bazę ofert pracy. więcej >>

Brakuje młodych lekarzy i specjalistów

Ministerstwo Zdrowia zajęło się raportem na temat wyjazdów lekarzy, pielęgniarek i położnych od momentu przystąpienia Polski do UE.
więcej >>

Projekt „Elastyczne formy zatrudnienia – łączenie życia zawodowego z rodzicielstwem”

Gminne Centra Informacji mogą dołączyć do kampanii, która propaguje elastyczne formy zatrudniania kobiet. Program realizowany jest przez ministerstwo pracy i polityki społecznej. więcej >>

Uprawnienia ratownika medycznego

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które może podejmować ratownik medyczny zostało podpisane przez Ministra Zdrowia. więcej >>

Zasiłki dla bezrobotnych

149 powiatowych urzędów pracy od początku 2007 r. będzie wypłacało zasiłki dla bezrobotnych dwu lub trzykrotnie dłużej od urzędów, które odnotowują bezrobocie poniżej średniej krajowej.
więcej >>

Brakuje anestezjologów

Resort zdrowia informuje, że w Polsce w placówkach ochrony zdrowia brakuje 450 lekarzy anestezjologów. Do pracy za granicą wyjechało już ponad 17 proc. anestezjologów.
więcej >>

Dane osobowe pacjenta

Narodowy Fundusz Zdrowia może uzyskiwać i przetwarzać dane osobowe wszystkich ubezpieczonych pacjentów. Mówi o tym ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( DzU z 2004 r. nr 210, poz. 2135 ze zm.). więcej >>

Punkty aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych

W ośmiu miastach w Polsce Fundacja Aktywnej Rehabilitacji utworzyła punkty aktywizacji zawodowej. Mają one pomóc niepełnosprawnym podnieść swoje kwalifikacje na rynku pracy. więcej >>

Rak piersi od A do Z. Amazonki - nadzieją chorych na raka

Polska Unia Onkologii i Federacja Stowarzyszeń Amazonki w Polsce realizują społeczny program edukacyjny: "Rak piersi od A do Z. Amazonki - nadzieją chorych na raka". Program skierowany jest do kobiet chorych na raka i tych, które wygrały z chorobą. więcej >>

Szkoły specjalne

Wzrosła liczba uczniów szkół integracyjnych, natomiast zmniejszyła się liczba osób uczęszczających do placówek specjalnych. więcej >>

Zatrudnianie niepełnosprawnych

W 2005 roku zmniejszyło się zatrudnienie osób niepełnosprawnych m.in. w ministerstwach i powiatach grodzkich. więcej >>

Dotacje z Unii Europejskiej na pomoc niepełnosprawnym

Wszystkie środki unijne na pomoc niepełnosprawnym zostały już wykorzystane. więcej >>

Podwyżki dla lekarzy rodzinnych

NFZ będzie płacił więcej lekarzom w przychodniach za opiekę nad pacjentami. więcej >>

Brakuje urządzeń do radioterapii

Autorzy raportu przygotowanego dla Ministerstwa Zdrowia podkreślają, że w Polsce brakuje sprzętu, lekarzy specjalistów i techników, którzy potrafią obsługiwać urządzenia do radioterapii.
więcej >>

Nie kupuj leków z nielegalnych źródeł

Leki pochodzące z nielegalnych źródeł, będące poza oficjalnym obiegiem farmaceutycznym, nie dopuszczone do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych mogą być niebezpieczne dla zdrowia. więcej >>

Praca niepełnosprawnych

Z badań Międzynarodowej Organizacji Pracy i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji wynika, że coraz więcej niepełnosprawnych obejmuje wyższe stanowiska w swoim miejscu zatrudnienia. więcej >>

Badanie krwi płodu w 7.tygodniu ciąży

Naukowcy radzą zrobienie badania krwi płodu w siódmym tygodniu ciąży. więcej >>

Projekt założeń do ustawy o utworzeniu sieci szpitali.

Projekt założeń do ustawy o utworzeniu sieci szpitali został już zaakceptowany przez Komitet Ministerstwa Zdrowia. więcej >>

Walka z anoreksją u młodzieży

W Suwałkach rozpoczął się program pt. "Anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny", który przygotował urząd miasta. Będą w nim brali udział uczniowie drugich klas ponadgimnazjalnych w Suwałkach. więcej >>

Bezpłatne badania na Mazowszu

W 9 szpitalach na Mazowszu od września do połowy grudnia 2006 roku przeprowadzane będą bezpłatne badania. 4 września 2006 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął „Program przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2006-2011”. Przeznaczył na niego 4,5 mln zł. Ok. 1,3 mln zł przeznaczono na realizację akcji „Zdrowi mieszkańcy to zdrowe Mazowsze”.
więcej >>

Obowiązki lekarza specjalisty

Każda osoba ubezpieczona w NFZ ma prawo wybrać lekarza specjalistę.
więcej >>

Kto powinien finansować zapłodnienie in vitro

Czy zapłodnienie in vitro powinno być finansowane przez państwo? Nad tym musi się zastanowić Narodowy Fundusz Zdrowia. więcej >>

Nowelizacja ustawy o ZOZ

Weszła już w życie nowelizacja ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.). Dzięki tej nowelizacji szpitale będą mogły łączyć się bez konieczności ich wcześniejszej likwidacji. więcej >>

Transplantacja

W Polsce trzy i pół tysiąca chorych co roku czeka na przeszczep. Niestety tylko jedna trzecia otrzyma nowy organ. więcej >>

Domy opieki

Coraz częściej do rzecznika praw obywatelskich wpływają skargi na domy opieki prowadzone nielegalnie. więcej >>

Niedobór lekarzy

Rzecznik praw obywatelskich podkreśla, że sytuacja w publicznych zakładach opieki zdrowotnej zagraża podstawowym prawom pacjenta. więcej >>

Prawa pacjenta w aptece

Kupując lek w aptece mamy prawo wymagać od farmaceuty informacji o działaniu leku, zasadach i skutkach jego stosowania oraz o tańszych zamiennikach leków. więcej >>

Brakuje specjalistów

Narodowy Fundusz Zdrowia chciał, aby pacjentów w przychodniach przyjmowali jedynie lekarze specjaliści. Niestety w przychodniach brakowało specjalistów. więcej >>

Rodzinom wielodzietnym żyje się coraz trudniej

Z raportu Ministerstwa Pracy wynika, że w Polsce jest coraz większa przepaść finansowa między rodzinami najbogatszymi i najbiedniejszymi. więcej >>

Świadczenia rodzinne dla niepełnoletnich matek i ich rodziców

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, że niepełnoletniej matce mogą zostać przyznane na urodzone przez nią dziecko świadczenia rodzinne. więcej >>

Kiepskie warunki pracy niepełnosprawnych

Z raportu Bariery zatrudniania osób niepełnosprawnych w świetle opinii pracodawców wynika, że jedynie co piąte przedsiębiorstwo, które zatrudnia niepełnosprawnych planuje modernizację zaplecza. więcej >>

Odszkodowanie za ciążę?

Rodzice, których córka zaszła w ciążę na koloniach, mogą domagać się odszkodowania. Płacić może wychowawca lub jeżeli wychowawca jest ubezpieczony - ubezpieczyciel. więcej >>

Świadczenia rodzinne

Od września wzrosną świadczenia rodzinne. więcej >>

Czy niezdolni do pracy mogą podjąć zatrudnienie?

Niepełnosprawni, którzy mają orzeczenie o niezdolności do pracy nie mają zakazu podjęcia zatrudnienia. Takie orzeczenie utrudnia im jednak znalezienie pracy. więcej >>

Możemy leczyć się w całej Unii

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że jeżeli na przykład na endoprotezę czeka się zbyt długo to można się leczyć za granicą, a NFZ będzie musiał za to zapłacić.
więcej >>

Problemy z podnoszeniem kwalifikacji młodych lekarzy

Resort zdrowia zdecydował, że w 2006 roku dwa tysiące młodych lekarzy będzie mogło zrobić specjalizację na etatach rezydenckich. Jednak to za mało. więcej >>

Świadczenia rodzinne będzie wypłacała gmina

Od 1 września 2006 r. świadczenia rodzinne wypłacać będą gminy a nie pracodawcy. więcej >>

Brakuje anestezjologów

W Polsce brakuje anestezjologów. Jest ich tak mało, że muszą znieczulać po kilku pacjentów naraz. Jest to jednak niezgodne z regułami znieczulania i standardami bezpieczeństwa. więcej >>

Pomoc medyczna na urlopie

Jeżeli choroba zaskoczy nas poza miejscem zamieszkania, pomocy musi udzielić nam lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia nie może on odmówić leczenia. więcej >>

Lekarze dorabiają za granicą

Wielu lekarzy domowych z Polski wyjeżdża na weekend na dyżury do Wielkiej Brytanii. Przez jedną sobotę i niedzielę mogą zarobić kilka razy więcej niż w Polsce przez cały miesiąc. więcej >>

Niepełnosprawni w szkołach

Coraz więcej szkół przyjmuje niepełnosprawne dzieci. Niestety, niepełnosprawne dzieci przyjmowane są często jedynie z chęci przeciwdziałania skutkom niżu demograficznego. więcej >>

Wzrost świadczeń dla bezrobotnych

Od 1 czerwca wzrosły świadczenia dla bezrobotnych. Co roku waloryzowane są one o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim. Za 2005 rok wynosi on 2,1 procent. więcej >>

Czy Polacy wiedzą jak dbać o serce?

W Warszawie odbył się Kongres "Akademickie Dni Kardiologiczne". Prof. Mirosław Dłużniewski uważa, że Polacy często nie zdają sobie sprawy, że niby niegroźne objawy, takie jak np. otłuszczenie brzucha, mogą być oznakom poważnej choroby, która zagraża ich sercom. więcej >>

Zwrot kosztów za leczenie za granicą

Pacjent może domagać się zwrotu kosztów leczenia, jeżeli ze względu na długie czekanie na zabieg wykona go za granicą. więcej >>

Alergia? Nie, szkoda czasu…

W dniu 22 kwietnia w Warszawie rozpoczęła się druga edycja prozdrowotnej kampanii „Szkoda życia na alergie”.

więcej >>

Nie będzie już leków za grosz

Nie będzie już leków za jeden grosz oraz różnorodnych promocji dla pacjentów. więcej >>

Obowiązki lekarza rodzinnego

Każdy, kto jest ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia ma prawo do korzystania ze świadczeń lekarza rodzinnego.
więcej >>

Prowadzenie prywatnej działalności lekarzy na terenie szpitala

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że prowadzenie prywatnej działalności lekarzy rodzinnych i stomatologów na terenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest zgodne z konstytucją. więcej >>

Brakuje lekarzy, pielęgniarek i położnych

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że na świecie potrzebnych jest 2,4 mln więcej lekarzy, pielęgniarek i położnych, przede wszystkim w Afryce Subsaharyjskiej.
więcej >>

Rząd za zmniejszeniem liczby zachorowań na raka

"Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" na lata 2006-2015 ma na celu zmniejszyć zachorowalności na nowotwory o 10 procent i poprawić skuteczności ich leczenia. Rząd zajął się harmonogramem programu na 2006 rok, który przedstawił Minister Zdrowia.

więcej >>

Wszczepienie nowej endoprotezy

W Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie przeprowadzono pierwszą w Polsce operację wszczepienia endoprotezy rosnącej nowego typu.
więcej >>

Jak samorządy pomagają niepełnosprawnym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uważa, że powiaty wykazują małą aktywność i mają niewielką wiedzę o potrzebach niepełnosprawnych. Powiaty się z tym nie zgadzają i twierdzą, że to wina przepisów i braku pieniędzy.

więcej >>

Prawa pacjenta

Pacjenci mają bardzo dużo praw. Konstytucja daje im prawo do ochrony zdrowia, a pozostałe prawa określone są w pięciu ustawach. Te wszystkie prawa składają się na Kartę Praw Pacjenta. więcej >>

Emigracja polskich lekarzy

Powodów , dla których lekarze wybierają emigrację jest wiele. Są to m.in. złe warunki pracy, przemęczenie spowodowane dorabianiem na kilku etatach, brak perspektyw. więcej >>

Walka z otyłością u dzieci w Wielkiej Brytanii niezbyt skuteczna

W roku 2004 Wielka Brytania postawiła sobie cel, że powstrzyma rosnący odsetek otyłych dzieci przed 11. rokiem życia do 2010 r. Jednak jak wynika z rządowego raportu niewiele udało się zrobić w tym kierunku. więcej >>

Środki na rehabilitację zawodową niepełnosprawnych

Jednym z powodów wzrostu bezrobocia osób niepełnosprawnych jest to, że samorządy powiatowe nie umieją wykorzystać wszystkich środków na rehabilitację zawodową niepełnosprawnych.

więcej >>

Świadczenia rodzinne

Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że niepełnosprawne dziecko może otrzymać zasiłek opiekuńczy od państwa, gdzie pracuje ojciec, nawet gdy mieszka on w innym kraju.

więcej >>

Europejskie karty ubezpieczenia zdrowotnego

Narodowy Fundusz Zdrowia wystawił od grudnia 2005 roku 250 tysięcy europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego. Taka karta pozwala na bezpłatne korzystanie z usług publicznych szpitali i przychodni na terenie innych państw Unii Europejskiej. więcej >>

Niepełnosprawni bez pracy

W Polsce niepełnosprawny pomimo zdobytego wyższego wykształcenia ma problemy ze znalezieniem pracy.

więcej >>

Terapia przeciwwirusowa

W Polsce żyje około 730 tys. osób zakażonych wirusowym zapaleniem wątroby (żółtaczką) typu C. Nieleczone WZW typu C może spowodować marskość wątroby, a nawet raka. więcej >>

Pomoc dla dolnośląskich szpitali z samorządu

Urząd Marszałkowski poręczył kredyty dla podległych sobie szpitali i wyemitował obligacje na sumę ok. 100 mln zł. Zgodzili się na to radni sejmiku dolnośląskiego.

więcej >>

Prace społecznie użyteczne

Minister Pracy i Polityki Społecznej skierował pismo do Wojewodów i Marszałków Województw, w którym promuje prace społecznie użyteczne. Taka forma pracy została wprowadzona 1 listopada 2005r. na podstawie przepisów ustawy z 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych ustawy, Dz. U. Nr 64, poz. 1366. więcej >>

Przeszczepy w Polsce

26 stycznia 1966 roku, 40 lat temu w Polsce dokonano pierwszego udanego przeszczepu.

więcej >>

Intelektualiści żyją dłużej

Przeprowadzone badania wykazały, że w Chinach intelektualiści żyją 8 lat dłużej od przedstawicieli innych grup społecznych: kobiety przeciętnie żyją 81,7 lat, a mężczyźni 77,8 lat.

więcej >>

Polacy a służba zdrowia

Z sondażu CBOS wynika, ze Polacy są coraz mniej niezadowoleni z działania służby zdrowia. Nie oznacza to jednak, że wzrosło zadowolenie.
więcej >>

Pomoc psychologiczna

Ustawa z 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. nr 73, poz. 763) mówi, że osoba, która świadczy usługi psychologiczne, a nie ma prawa wykonywania zawodu psychologa, może zostać ukarana karą ograniczenia wolności albo grzywną. Taka jest teoria, a w praktyce taka kara nikomu nie grozi. Brakuje też instytucji, która nadawałaby prawo wykonywania zawodu psychologa. więcej >>

Zasiłek rodzinny dla matek samotnie wychowujących dziecko

Nadal będzie przysługiwał zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka matce samotnie wychowującej dziecko, którego ojciec jest nieznany.

więcej >>

Co Polacy myślą o służbie zdrowia?

CBOS przeprowadziło ankietę 11 - 14 listopada na reprezentatywnej grupie 1026 dorosłych Polaków. Sondaż dotyczył służby zdrowia. więcej >>

Nowoczesna pracownia tomografii komputerowej w Warszawie

W Szpitalu Dziecięcym im. prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie otwarto nowoczesną pracownię tomografii komputerowej. Pracownia jest wyposażona w skaner komputerowy, który umożliwia jednoczesne uzyskiwanie obrazów z szesnastu poprzecznych przekrojów ciała pacjenta. więcej >>

Pieniądze dla ubogich gmin

W styczniu ma się zacząć realizacja nowego rządowego programu skierowanego do najbiedniejszych gmin. Ma on pomóc w lepszym wykorzystaniu środków unijnych. więcej >>

Plastikowa karta NFZ

Od 1 grudnia NFZ wydaje karty, które uprawniają do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej.

więcej >>

Potrzebni są psychoonkolodzy

Psychoonkolodzy wyjeżdżają do pracy za granicę. Polskim szpitalom brakuje pieniędzy, aby ich zatrudnić. Ze Śląska wyjechało za granice aż trzydziestu psychologów. Są oni wyspecjalizowani w pomaganiu chorym z nowotworami.
więcej >>

Rozbudowa Instytutu Kardiologii

Minister Zdrowia prof. Zbigniew Religa zapowiedział rozbudowę Instytutu Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Mówił o tym podczas konferencji prasowej, zorganizowanej z okazji obchodzonego 25-lecia powstania Instytutu. więcej >>

Wzrasta liczba zakażonych HIV w Polsce

W Warszawie odbyła się konferencja prasowa, na której poinformowano, że co roku wzrasta liczba nowych zakażeń HIV w Polsce. Spotkanie zorganizowano w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS.
więcej >>

Gmina kieruje chorych psychicznie do domu pomocy

Od 15 listopada wszystkie czynności związane z kierowaniem chorych psychicznie do ośrodków pomocy należą do gminy. więcej >>

Nadzór nad placówkami

Od 12 listopada obowiązuje nowe rozporządzenie (Dz. U. nr 214, poz. 1812), które szczegółowo określa nadzór nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi.

więcej >>

Ulga rehabilitacyjna na leki

Ulga podatkowa dla niepełnosprawnych cały czas obowiązuje. Dzięki niej niepełnosprawni mogą m.in. odliczać w granicach limitu wydatki na leki.

więcej >>

Cukrzyca u Amerykanów

Amerykański urząd nadzoru i zapobiegania chorobom oszacował, że prawie 21 mln Amerykanów, 7% populacji, choruje na cukrzycę. Głównym powodem takiego wzrostu zachorowań na cukrzycę typu 2 jest otyłość.
więcej >>

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne są nową formą aktywizacji bezrobotnych. Wynagrodzenia za taka prace nie wlicza się do dochodu, od którego zależy prawo do świadczeń z pomocy społecznej. więcej >>

Transfuzja krwi

Sąd Najwyższy postanowił, że lekarze nie mogą stosować metod leczenia, na które pacjenci nie wyrażają zgody. więcej >>

Najlepszy szpital w Polsce

Według rankingu najlepszym szpitalem wśród szpitali publicznych jest Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Wśród szpitali prywatnych najlepsza jest Lecznica Dzieci i Dorosłych - Szpital im. Ignacego Mościckiego z Chorzowa, a wśród szpitali monospecjalistycznych Śląskie Centrum Chorób Serca z Zabrza. Najwięcej szpitali wysoko ocenionych jest na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Śląsku.

więcej >>

Polscy lekarze za granicą

Polscy lekarze i pielęgniarki wyjeżdżają do pracy za granice. Jednak Ministerstwo Zdrowia uważa, że nie ma się co obawiać, że będzie ich brakowało w Polsce. więcej >>

Radioterapia

21 października weszło w życie rozporządzenia ministra zdrowia z 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. nr 194, poz. 1625). więcej >>

Decyzje Narodowego Funduszu Zdrowia

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że w nagłym przypadku, gdy ratuje się ludzkie życie, Narodowy Fundusz Zdrowia powinien zwracać pieniądze za prywatne badania. Powinien zwrócić pieniądze nawet, gdy badania były wykonane z pominięciem obowiązujących procedur.

więcej >>

Zadania gmin uzdrowiskowych

2 października weszła w życie ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. nr 167, poz. 1399). Zgodnie z tą ustawą gminy, które wykonują zadania własne, ale także zadania związane z funkcjami leczniczymi uzdrowiska, mogą otrzymać status gmin uzdrowiskowych. Wówczas mają prawo do dotacji z budżetu.

więcej >>

Leki dla dzieci

Ponad połowa leków stosowanych w leczeniu dzieci, nie była poddana badaniom klinicznym z udziałem dzieci. Aby zachęcić sektor farmaceutyczny do większych inwestycji na rozwój leków dla dzieci, Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę.

więcej >>

Płace dla pielęgniarek

Sąd Najwyższy musi w końcu jednoznacznie rozstrzygnąć sprawę refundacji szpitalom przez Narodowy Fundusz Zdrowia podwyżek płac dla pielęgniarek przyznanych przez tzw. ustawę 203. W sądzie zapadają zarówno wyroki przyznające rację szpitalom, jak i jej odmawiające.

więcej >>

Więcej pieniędzy na leczenie

W 2006 roku oddziały wojewódzkie NFZ wydadzą na świadczenia zdrowotne w sumie ponad 33,6 mld zł. Jest to o 5% więcej niż w 2005 roku.

więcej >>

Depozyt w szpitalu.

4 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 lipca 2005 r. w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 145, poz. 1220). więcej >>

Polacy i ich zdrowy styl życia.

Ipsos przeprowadził badanie ankietowe, z którego wynika, ze mniej niż połowa Polaków jest zadowolona ze swojego stanu zdrowia, ale większość uważa, że odżywia się odpowiednio i nie ma problemów z otyłością. Badanie wskazuje jednak, że wiedza na temat zdrowej diety i aktywności fizycznej nie jest w Polsce dobrze rozpowszechniona. więcej >>

Zaliczka alimentacyjna.

1 września rozpoczął się nowy okres zasiłkowy. Niepełna rodzina, jeżeli będzie miała zasądzone alimenty otrzyma wsparcie. więcej >>

Bezpłatne leki dla najuboższych w Szczecinie.

Zarząd Wojewódzki Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska i Zarząd Miasta podpisali porozumienie, że za leki dla najuboższych w Szczecinie płacić będzie miasto. więcej >>

Mało kardiochirurgów.

W Polsce jest za mało kardiochirurgów, a może ich być jeszcze mniej. Kardiochirurdzy wyjeżdżają za granicę. W Polsce w tym zawodzie pracuje zaledwie 143 osób. więcej >>

Śląskie placówki kardiologiczne i kardiochirurgiczne.

Konczą się pieniądze na leczenie śląskim ośrodkom kardiologicznym i kardiochirurgicznym, które wykonują najwięcej zabiegów w Polsce. Centrala NFZ informuje jednak, że nie ma pieniędzy na zapłacenie za świadczenia wykonane ponad określony w kontrakcie limit. więcej >>

Ferie dzieci niepełnosprawnych.

Dzieci niepełnosprawne, które są pozbawione rodziny w czasie ferii i wakacji przenoszone są do placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej dla ludzi starszych. Rzecznik praw dziecka, prosi wicepremier Izabele Jaruge-Nowacką o stworzenie właściwych warunków do zapewnienia opieki całodobowej dzieciom niepełnosprawnym pozbawionym rodziny. więcej >>

Lokale socjalne.

Gminy, które uczestniczą w pilotażowym programie budownictwa socjalnego mogą liczyć na więcej pieniędzy. Program ten będzie działał jeszcze co najmniej rok. więcej >>

Telefon alarmowy.

Od września będzie można dzwonić pod obowiązujący w całej Unii Europejskiej numer alarmowy 112 nawet z telefonów stacjonarnych. Służby ratownicze radzą jednak wszystkim, aby korzystali ze starych numerów policji, straży pożarnej i pogotowia. więcej >>